Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit


Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om bij het westelijk gelegen garageterrein in de Gouverneurstraat te Sluis de volgende verkeersmaatregel te nemen.

Er is veel parkeeroverlast op het westelijk gelegen garageterrein van de Gouverneurstraat. Dit bemoeilijkt in grote mate het goed kunnen in- en uitrijden van de garageboxen. De bestaande verkeersmaatregel, zijnde een C-1 verkeersbord met onderbord "uitgezonderd bestemmingsverkeer en
voetgangers", biedt juridisch onvoldoende houvast om adequaat op de overlastsituatie te kunnen handhaven. De term "bestemmingsverkeer" blijkt ook onduidelijk en leidt voor buitenlandse bezoekers die met de auto komen vaak tot verwarring waardoor men op ongewenste plaatsen gaat parkeren.Door het gebied van de garageterreinen aan de Gouverneurstraat en het gebied na de "knip" aan de zijde van de Sint Brandarisstraat aan te wijzen als "Erf" mag alleen in de vakken worden geparkeerd; buiten de vakken geldt een parkeerverbod. Dit maakt het meer overzichtelijk en in geval van
foutparkeren beter te handhaven.Deze maatregel zal als volgt worden uitgevoerd:

* Het verkeersbesluit d.d. 22-04-1988 betreffende het instellen van een geslotenverklaring d.m.v. plaatsen van het verkeersbord C-01 met onderbord "uitgezonderd bestemmingsverkeer en voetgangers" aan de in- en uitrit van het westelijk gelegen parkeerterrein (linkerzijde gezien vanaf de
Ridderstraat) wordt ingetrokken;
* Het verkeersbesluit d.d. 27-07-2011 betreffende het instellen van een parkeerverbod d.m.v. het plaatsen van het verkeersbord E-01 met onderbord "alleen in de vakken" achter het gebouw van de fysiotherapie (Ridderstraat 13 a) wordt ingetrokken. Deze verkeersmaatregel blijft voor wat betreft
de verkeersborden E-09 (vergunninghouders) achter het gebouw van de fysiopraktijk in stand.
* Het verkeersbord E-01 met onderbord "behoudens in de vakken" bij de in- en uitrit van het oostelijk gelegen parkeerterrein (rechterzijde gezien vanaf de Ridderstraat) zal worden verwijderd.
* Aan de kruising Ridderstraat/Gouverneurstraat ter hoogte van het pand Ridderstraat 13A zal ingaand het verkeersbord G-5 ("Erf") van Bijlage I van het R.V.V.-1990, met onderbord "parkeren uitsluitend in de vakken" worden geplaatst en uitgaand het verkeersbord G-6 ("einde Erf").
* Op het gedeelte van de Gouverneurstraat dat na de "knip" aansluit op de Sint Brandarisstraat zal ingaand het verkeersbord G-5, met onderbord "parkeren uitsluitend in de vakken" en uitgaand het verkeersbord G-6 worden geplaatst.De voorgenomen maatregel wordt ingesteld vanwege de verkeersveiligheid, het waarborgen van de doorstroming van het verkeer en de instandhouding van de weg.Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt vanaf vandaag gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De situatietekening kunt u hier raadplegen.Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen worden ingediend. Zij moeten worden gericht en verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.