Meer openheid over calamiteiten in ziekenhuizen


Nieuwsbericht | 24-04-2016

De IGZ juicht toe dat ziekenhuizen openheid bieden over calamiteiten. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben de vraag van de NOS (calamiteiten in ziekenhuizen: www.nos.nl) beantwoord naar de aantallen calamiteiten die zij in 2015 bij de inspectie hebben gemeld.

De ziekenhuiszorg in Nederland staat op een hoog niveau. Echter, soms doen zich incidenten voor die niemand heeft gewild, die te maken hebben met de kwaliteit van zorg, en tot ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden van de patient leiden. Dan spreken we van een calamiteit.
Zorginstellingen zijn verplicht om calamiteiten bij de inspectie te melden.Onderzoek moet dan aantonen wat er is misgegaan.Door het onderzoeken van calamiteiten ontstaat inzicht in wat er niet goed is gegaan. Dat leidt tot leren en verbeteren in de zorg en tot meer vertrouwen.Bij twijfel ook melden

De inspectie ontvangt steeds meer meldingen van calamiteiten. Ze krijgt ook steeds vaker meldingen waarbij twijfel bestaat of inderdaad sprake is van een calamiteit. Bij twijfel kun je beter ook melden, vindt de inspectie. Daarbij staat het lerend vermogen van de zorginstellingen zelf
centraal. De inspectie verwacht dat ziekenhuizen deze ervaringen ook meer met elkaar gaan delen.

Betrouwbare overzichten

Eind 2013 riep de inspectie zorgaanbieders op om de patient en/of familie te betrekken in het onderzoek naar een calamiteit. In 2015 gebeurde dat al bij vier van de vijf calamiteitenonderzoeken. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek en voor de verwerking van wat er is gebeurd
door de patient of nabestaanden. Daarnaast heeft een toenemend aantal ziekenhuizen de nazorg voor zorgverleners goed georganiseerd. Ook ziet de inspectie dat de kwaliteit van de calamiteitenrapportages door de ziekenhuizen toeneemt. Omdat ziekenhuizen steeds beter en op een meer vergelijkbare
manier rapporteren, kan de inspectie betrouwbare geanonimiseerde overzichten maken. Met ingang van 2016 wil de inspectie deze informatie periodiek gaan publiceren.