Vaststelling bestemmingsplan Westelijke ontsluiting

Persbericht gemeente Amersfoort – donderdag 7 september 2016

Vaststelling bestemmingsplan Westelijke ontsluiting

De gemeente Amersfoort wil de westkant van de stad bereikbaar houden. Hiervoor is het nodig de weg over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Om dit mogelijk te maken heeft het college op 6 september een ontwerp bestemmingsplan vastgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

De nieuwe weg gaat in de toekomst niet meer door een woonwijk, maar eromheen. Hierdoor ontstaat een autoluwe woonstraat aan de Daam Fockemalaan. Door de verdiepte ligging onder het spoor verdwijnt in de toekomst de huidige spoorwegovergang waardoor de route veiliger wordt. Ook komt er een fietsbrug met veilige fietsroutes aan beide zijden van de weg.

De weg wordt ingepast in een groene omgeving en de ecologische verbindingen verbeteren, waardoor dieren zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. Daar waar voor de aanleg groen moet wijken, wordt in nauw overleg met boomdeskundigen gekeken naar kwaliteitsoplossingen. De gemeente betrekt deze deskundigen bij elke stap in de planvorming. Verder wordt er voor € 0,6 miljoen aan extra ecologische maatregelen geïnvesteerd. Hierdoor is er in de nieuwe situatie meer groen ten opzichte van de bestaande situatie.

Het bestemmingsplan is de juridisch - planologische vertaling van het vastgestelde ontwerp van de Westelijke ontsluiting. Dit ontwerp is in overleg met bewoners, bedrijven en organisaties langs het tracé uitgewerkt. Op veel plaatsen zijn maatwerkoplossingen bedacht.

Het plan heeft ter visie gelegen en daarop zijn 48 zienswijzen binnengekomen. Enkele zienswijzen zorgen voor aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Zo krijgt de horeca- onderneming ‘De Kabouterhut’ de mogelijkheid om haar opslag uit te breiden, wordt de tuin van een particulier iets groter en verlegt de gemeente een fietspad aan de Soesterweg een klein stukje om enkele bomen te sparen. Met het Dierenpark Amersfoort is overeenstemming bereikt over de bouw van een parkeergarage waarin bezoekers aan het Dierenpark de auto vlakbij de ingang kunnen neerzetten.

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met de aanpassingen wordt het bestemmingsplan vastgesteld en zes weken ter visie gelegd. Nadat de gehele procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan is doorlopen, wordt gestart met de aanleg van de Westelijke ontsluiting. De verwachting is dat in 2017 met de werkzaamheden wordt gestart en dat in 2022 het gehele project is afgerond.

Meer informatie

De aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn te vinden in het collegebesluit van dinsdag 6 september. Het collegebesluit is te vinden op www.amersfoort.nl en op www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting