Opvang vluchtelingen Crailo moet blijven


Persbericht Regio Gooi en Vechtstreek

Hilversum - de Regio Gooi en Vechtstreek pleit in een brief aan het COA-bestuur voor het openhouden van de opvanglocatie `op de waakvlamstand'. Er bestaat zeer waarschijnlijk geen alternatief voor opvang mocht de vluchtelingenstroom onverhoopt toch weer toenemen, stellen de burgemeesters van
de regiogemeenten.

De burgemeesters van de zeven regiogemeenten zijn onaangenaam verrast door het besluit van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers om de instroom van vluchtelingen op Crailo te staken, hetgeen op 1 oktober tot sluiting van de locatie zou leiden.

Namens de burgemeesters en wethouders van Gooise Meren, Weesp, Laren, Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen en Wijdemeren schrijven burgemeester en voorzitter van het regiobestuur Pieter Broertjes en burgemeester Elbert Roest van Laren - dat verantwoordelijk is voor de opvang, die op Larens
grondgebied ligt - vandaag: "Naar onze stellige overtuiging haalt u met dit besluit - in deze regio, ook in andere - de bodem weg onder het vertrouwen in het lokale bestuur, dat (ook) in ons geval van harte bereid bleek om de opdrachten van de hogere overheden te voldoen en creatief mee te
denken bij de invulling daarvan. De burgemeesters en hun colleges worden door dit wispelturige beleid tot een soort trekpoppen van het landelijk beleid."

De oplossing zien de regiobestuurders in het openhouden van Crailo op een zogeheten `waakvlamstand': "Crailo kan vooralsnog gedijen met een bescheiden maar opschaalbare capaciteit - dat kan, gewoon in de bestaande bouw die u al geschikt heeft gemaakt - en bescheiden staf. In eerste instantie
om de nog zittende populatie - 20 zonder en plm. 30 met verblijfsvergunning - rustig in de regio (met een verblijfsvergunning) of naar elders (als zo'n vergunning niet wordt verstrekt) te laten uitstromen. En daarna voor nieuwe opvang. We denken dat de vluchtelingenstroom op korte termijn weer
kan toenemen gezien de onzekere situatie rond de vluchtelingenovereenkomst met Turkije."

Sinds 1 mei 2016 was sprake van de start van een asielzoekerscentrum (azc) op Crailo, waar gedurende maximaal tien jaar maximaal 600 asielzoekers zouden worden opgevangen. Het COA wees meer dan tien door de regio op verzoek aangedragen mogelijke locaties voor opvang af en koos nadrukkelijk
voor Crailo, een keuze die de regio kon billijken; op het terrein was jarenlang een AZC gevestigd.

Provincie Noord- Holland en COA sloten afgelopen maart een overeenkomst. Daarbij spraken partijen af dat het COA voor tien jaar de grond ging huren van grondeigenaar provincie Noord-Holland, om er een volwaardig azc op te zetten. De regiogemeenten, die het afgelopen jaar al zorgden voor de
landing van vluchtelingen in de Gooi en Vechtstreek, zou die taak bij het groeiend aantal vluchtelingen intensiveren. Hiervoor werd een convenant opgesteld dat als doel had om reeds op het azc te starten met de integratie en participatie van vluchtelingen die als statushouder doorstromen naar
een van de regiogemeenten. Pagina 2

De regio stelt in de brief veel kosten gemaakt te hebben voor de opvang van vluchtelingen, de begeleiding van de vluchtelingen en de grote aantallen vrijwilligers en de dialoog met inwoners. Ook de communicatie over het besluit van het COA was benedenmaats, schrijven de bestuurders.