Voorbereidingen Omgevingsvisie voor Zwolle van start


Voorbereidingen Omgevingsvisie voor Zwolle van start

13 september 2016
Het college van B&W van Zwolle heeft ingestemd met het Plan van Aanpak voor het opstellen van een Omgevingsvisie voor Zwolle.

De Omgevingsvisie voor Zwolle actualiseert het huidige structuurplan uit 2008 en geeft integraal richting aan een duurzame groei en ontwikkeling van de stad tot en met 2030. Een overkoepelende visie op hoofdlijnen die uitnodigt, inspireert en stimuleert om ontwikkelingen samen te realiseren.
De inzet is dan ook co-creatie: een proces op maat dat ruimte biedt voor input van zowel inwoners als bestuurders.

In balans

Dit najaar voert de gemeente verkennende gesprekken met verschillende lokale en regionale partners over mogelijke kansen en ambities voor de stad. "Het gaat goed met Zwolle. Stad en regio hebben een sterke economische positie. Zwolle is in balans. Dat willen wij graag zo houden", zegt
wethouder Ruimtelijke Ordening en Water Ed Anker.

"Waar mogelijk willen we de stad verder ontwikkelen. Daarvoor is het nodig om, behalve op onze eigen kwaliteiten, ook zicht te hebben op de kansen en bedreigingen die de komende jaren op ons afkomen. Zaken die mogelijk gevolgen hebben voor zowel de fysieke als de sociale leefomgeving van
iedere inwoner van Zwolle. Daarom vind ik het belangrijk dat de Omgevingsvisie voor Zwolle een document wordt voor, door en van alle Zwollenaren, jong en oud."

Partners

Komend najaar staat in het teken van het in kaart brengen van mogelijke kansen en ambities. De gemeente Zwolle zoekt daarvoor de samenwerking met `stadmakers': lokale en regionale partners op het gebied van onder andere economie, bedrijfsleven, cultuur en onderwijs.

Via gerichte interviews en werksessies, maar ook door informeel het gesprek aan te gaan. Waarbij de gemeente onderstreept dat ook de jongeren van harte worden uitgenodigd een bijdrage te leveren. Het streven is om in 2017 een eerste versie van de Omgevingsvisie voor Zwolle voor te leggen aan
de gemeenteraad.

Omgevingsvisie en Omgevingswet

Een Omgevingsvisie is een nieuw (voor alle gemeenten verplicht) instrument uit de aankomende Omgevingswet dat zorgt voor samenhang in beleid en regelgeving. De gemeente Zwolle kan met de Omgevingsvisie duidelijke keuzes maken en zo invloed uitoefenen op de fysieke leefomgeving.

De inzichtelijkheid en voorspelbaarheid voor de burger neemt er door toe. Door lokale en regionale partners te betrekken bij de realisatie van de Omgevingsvisie is alle kennis beschikbaar, komen alle belangen van meet af op tafel en ontstaat er draagvlak.

Leefomgeving

De Omgevingswet moderniseert het omgevingsrecht door het integreren van circa 40 wetten, 150 Algemene Maatregelen van Bestuur en honderden ministeriele regelingen op het gebied van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer,
ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De Omgevingswet wordt naar verwachting begin 2019 van kracht.