Wijziging onderhoud kleine watergangen


Gepubliceerd op 15 september 2016

Waterschap Rijn en IJssel herziet de wijze waarop zij het beheer en onderhoud van haar watergangen heeft georganiseerd. Vanaf 2017 richt zij zich op het beheer en onderhoud van de grote en middelgrote beken en rivieren in haar gebied (m.n. Achterhoek en Liemers). Dit betekent dat het onderhoud
van kleine beekjes en slootjes vanaf die datum overgedragen worden aan de eigenaren, die hun gronden gelegen hebben aan die watergangen. Met de overdracht wordt het onderhoud voor het hele beheergebied van het waterschap uniform en blijft de benodigde waterafvoer gegarandeerd.

Het betreft de kleinere beekjes en sloten die relatief weinig water afvoeren (jaarlijks minder dan 20 liter per seconde) en dus geen essentiele functie hebben in het watersysteem. Op de website www.wrij.nl/overdracht_kleine_watergangen kunnen grondeigenaren zien welke watergangen hieronder
vallen.

Onderhoud

Grondeigenaren mogen vanaf 2017 zelf bepalen hoe zij het onderhoud op hun eigendom uit (laten) voeren. De wijze van onderhoud mag echter niet leiden tot overlast, zoals vernatting of overstroming - en moet uiteraard binnen de wettelijke kaders vallen. Met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO
Noord) is een pilot gedaan en afgesproken dat de wijziging na twee jaar geevalueerd wordt.

Informatie en procedure

Voorafgaand aan de formele procedure, organiseert het waterschap drie bijeenkomsten over de wijziging in het onderhoud. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geinteresseerden de kaart met de watergangen raadplegen en vragen stellen aan medewerkers van het waterschap over hun specifieke situatie.

De inloopbijeenkomsten worden gehouden op:

* Maandag 26 september, Cultureel centrum de Bron, Groenlo;
* Dinsdag 27 september, Kulturhus 't Kruispunt, Laren (Gld);
* Woensdag 28 september, Dorpshuis 't Kelrehuus, Kilder.

Vanaf eind oktober 2016 zal de formele procedure worden doorlopen om de wijziging van de onderhoudsplicht in de `Legger' door te voeren. Op deze Legger staan alle watergangen, dijken, stuwen en andere eigendommen die het waterschap beheert en onderhoudt. Onderdeel van de procedure is dat de
concept-Legger ter inzage gelegd wordt gedurende een periode van zes weken. Mensen kunnen dan daar met hun bezwaren terecht. Meer informatie en de exacte data worden bekend gemaakt via de website van het waterschap www.wrij.nl/overdracht_kleine_watergangen. Na twee jaar wordt geevalueerd en
bepaald of het onderhoud van de betreffende kleine watergangen definitief overgedragen wordt.