Financiering infrastructuur is voor de toekomst zeker gesteld

Nieuwsbericht | 20-09-2016 | 15:15

Het Infrastructuurfonds wordt voortaan ieder jaar automatisch verlengd. Dit betekent dat de financiering van wegen, het spoor, regionaal vervoer, waterwegen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur tot in de lengte der jaren zeker is gesteld. Dat geldt ook voor het Deltafonds,waarmee investeringen in waterveiligheid en het waterbeheer worden gefinancierd.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maakt dit vandaag op Prinsjesdag namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer bekend. De afspraken volgen op het kabinetsbesluit van dit voorjaar om bij de begroting voor 2017 het Infrastructuurfonds al te verlengen met twee jaar, van 2028 naar 2030.

Minister Schultz van Haegen: `Nederland heeft een uitstekende infrastructuur en daarmee een stevig fundament onder de Nederlandse economie. Om onze wereldwijde toppositie te behouden zullen we ook in de verdere toekomst moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Met de automatische verlenging van het fonds stellen we zeker dat er jaarlijks geld bij komt. Tegelijkertijd zorgen we in onze aanpak voor meer flexibiliteit, zodat we beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.'

Staatssecretaris Dijksma: `De groei van reizigers in het openbaar vervoer en de luchtvaart vraagt een blijvende investering voor een goed bereikbaar Nederland. We werken aan het beter benutten van het spoor, de grote treinstations zijn onder handen genomen en station Schiphol wordt verbouwd. Een groei die niet alleen moet gaan over capaciteit maar ook over duurzaamheid. Zo vragen klimaatafspraken van Parijs en de eisen die we stellen aan luchtkwaliteit en geluidsoverlast om nieuwe innovatieve technieken en schonere brandstoffen. Dit moet het vervoer in Nederland vergroenen.'

Minister Schultz en staatssecretaris Dijksma trekken in 2017 5,9 miljard uit voor nieuwe infrastructuur en het beheer en onderhoud van de wegen, het spoor en de vaarwegen. Daarnaast is er in 2017 905 miljoen beschikbaar in het Deltafonds.

Wegen

De afgelopen jaren zijn de files op de wegen afgenomen, hoofdzakelijk door investeringen in de verbreding van wegen. Nu de economie weer aantrekt, neemt het aantal verplaatsingen over de wegen en daarmee de drukte toe. Om de groei op te vangen wordt het wegennet verder uitgebreid. In 2016 is de A4 Delft-Schiedam open gesteld, een nieuwe verbinding die zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio Rotterdam. Deze kabinetsperiode komt er 717 km aan extra rijstroken beschikbaar. Daarnaast rondt minister Schultz in 2017 de procedures af voor belangrijke, volledig nieuwe, wegen die de bestaande wegen gaan ontlasten. Het gaat daarbij onder meer over de nieuwe oeververbinding naar de haven van Rotterdam en de Verlengde A15 in Gelderland. Ook de procedure voor de Ring Utrecht wordt afgerond.

Sneller en comfortabeler OV

Ook het komende jaar wordt ingezet op een verdere verbetering van het openbaar vervoer. Kortere reistijden waar mogelijk en comfort voor de reiziger zijn hierbij leidend. Samen met alle OV-partijen wordt gewerkt aan het nog beter op elkaar laten aansluiten van treinen, bussen, trams en metro's. Het bestaande openbaar vervoersnet wordt verder uitgebreid en benut. Zo zal vanaf december 2017 op de treinroute Amsterdam-Eindhoven spoorboekloos worden gereden. Elke tien minuten rijdt er dan een intercity in beide richtingen. Het treinknooppunt Schiphol wordt aangepakt. Het kabinet heeft met de Actieagenda Schiphol hiervoor 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Innovatie in het verkeer

Het ministerie zet zich samen met andere overheden en marktpartijen in 2017 volop in op slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen waarbij voertuigen met bijvoorbeeld verkeerslichten en verkeerscentrales kunnen communiceren zodat het verkeer vlotter doorstroomt. De wetgeving wordt verder aangepast, zodat het ook mogelijk wordt om experimenten te doen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg zonder dat er een bestuurder in het voertuig zit. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe generatie reisinformatiediensten. Het gaat om realtime reisinformatie over bijvoorbeeld een ongeluk of lokale gladheid, die bestuurders via hun eigen navigatiesysteem ontvangen. Bestuurders kunnen daarmee tijdig anticiperen op dat wat ze weliswaar nog niet zien, maar wel gaan tegenkomen op de route.

Bring Paris home

Een circulaire economie draagt bij aan de scherpe doelen van het historische klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten. Er werd vastgelegd dat de opwarming van de aarde in ieder geval ruim onder de twee graden moet blijven, met het streven dit tot anderhalve graad te beperken. In oktober 2016 wordt op initiatief van staatssecretaris Dijksma een Nationale Klimaattop gehouden onder het motto `Bring Paris home'. Mede op initiatief van Nederland wordt ook internationaal gewerkt aan het verbeteren van emissiehandelssystemen, die moeten zorgen dat het uitstoten van broeikasgassen zwaarder belast wordt. Nederland neemt ook het initiatief om internationale afspraken te maken ter vermindering van de uitstoot in de luchtvaartsector door ook hier het principe van carbon pricing in te voeren. Volgende week is staatssecretaris Dijksma hiervoor bij een bijeenkomst van de luchtvaartsector in Montreal.

Naar een recycle-economie in 2050

Het kabinet presenteerde onlangs de plannen om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Grondstoffen moeten opnieuw bruikbaar worden, door bij het ontwerpen van producten al na te denken hoe ze gerecycled kunnen worden. Ook moeten afgedankte producten gebruikt worden als nieuwe grondstof. Komende december wordt een grondstoffenakkoord getekend, waarin deze afspraken worden vastgelegd. In 2017 volgen actieplannen om de doelstelling van 50 procent minder grondstoffen in 2030 te halen, om uiteindelijk in 2050 tot die honderd procent circulaire economie te komen. Er wordt 27 miljoen euro vrijgemaakt voor de recycle-economie.

Een gezonde veilige leefomgeving

Afgelopen decennia zijn veel milieuproblemen aangepakt, zijn risico's merkbaar verminderd en is de leefomgeving verbeterd. Chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu horen niet thuis in een gezonde en veilige leefomgeving. Komend jaar tekent het ministerie daarom Safety Deals met de chemische industrie. Hierin komen bijvoorbeeld afspraken te staan over het vervoer van minder chemische stoffen over de weg en scherpere veiligheidseisen voor bedrijven. Om tot een snellere sanering te komen van de Nederlandse asbestdaken wordt ook in 2017 minimaal 10 miljoen beschikbaar gesteld voor bedrijven en particulieren. De bijna 15 miljoen euro uit 2016 heeft eraan bijgedragen dat circa 8 miljoen vierkante meter asbestdaken is vervangen.

Omgevingswet maakt ruimte

De omgevingswet is in maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In 2017 en 2018 volgen de laatste onderdelen van de omvangrijke wetgevingsoperatie, die een einde maakte aan tegenstrijdige, onduidelijke en overbodige regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten en 60 algemene maatregelen van bestuur worden teruggebracht naar 4. De wet beoogt meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten te realiseren. Een wet, een vergunning.

Deltaprogramma 2017

Toenemende kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kan grote (economische) gevolgen hebben. Alle betrokken overheden gaan daarom een gezamenlijk Deltaplan opstellen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland, staat in het Deltaprogramma 2017 dat vandaag ook is verschenen. Het Deltaprogramma bevat nu een Deltaplan waterveiligheid en een Deltaplan Zoetwater en vanaf volgend jaar komt daar dus een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bij. Voor waterveiligheid ligt de juridische verankering van de nieuwe normen op koers. Het streven is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2017 in werking kan treden.