Begroting Wonen en Rijksdienst: Stimulans betaalbaar aanbod vrije huursector

Nieuwsbericht | 20-09-2016 | 15:15

De woningmarkt laat een stevig herstel zien. Het aantal woningverkopen zit weer op het niveau van voor de crisis. Door de stijging van huizenprijzen zijn restschulden verdwenen of verminderd. Met de uitvoering van de maatregelen uit het regeer- en woonakkoord is de basis gelegd voor een robuuste en energiezuinige woningmarkt met minder schulden. Op de huurmarkt werkt het kabinet aan een beter betaalbaar aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector.

Dat staat in de begroting van de minister voor Wonen en Rijksdienst die vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Met het oog op de vermindering van schulden wordt vanaf 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar 100.000 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Hogere huurtoeslag

De huurtoeslag gaat volgend jaar voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog. Het kabinet draagt zo bij aan het op peil houden van de koopkracht van de laagste inkomensgroepen.

Meer doorstroming

Veel mensen wachten op een sociale huurwoning. Om de doorstroming te stimuleren blijft voor scheefwoners een hogere huurverhoging mogelijk. De kwaliteit van de woning mag een rol spelen bij de hoogte van de huurverhoging. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties kunnen daarover afspraken maken.

Betaalbaar aanbod sociale huur

De huurstijgingen vallen in 2017 gemiddeld genomen lager uit. Het totaal aan huurinkomsten van een woningcorporatie mag gemiddeld met niet meer stijgen dan de inflatie plus 1 procent. Het optrekken van de huur bij een nieuwe verhuring telt mee bij het plafond. De soms grote verschillen in huurprijs tussen oude en nieuwe huurcontracten nemen zo geleidelijk af. Dit bevordert de doorstroming.

Verhuurders in gebieden met druk op de woningmarkt die relatief goedkope sociale huurwoningen laten bouwen, krijgen een korting op de verhuurderheffing.

Meer betaalbaar aanbod in de vrije huursector

Naar huurwoningen in het middensegment van de vrije sector is veel vraag. De ingezette hervormingen op de huurmarkt stimuleren beleggers daarin te investeren. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment. Verder neemt het rijk met `samenwerkingstafels' het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

Op korte termijn wordt voor de regio's het Amsterdam en Utrecht het woningwaarderingsstelsel (`puntensysteem') gewijzigd. Anders dan nu het geval is, kunnen nieuwe studio's en kleine appartementen gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.

Verder worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Kwalitatief goede en energiezuinige woningen

Het kabinet werkt in 2017 aan de invoering van een wetsvoorstel dat de controle op de kwaliteit van bouwwerken verbetert en de positie van de bouwconsument versterkt. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken en kan niet langer verwijzen naar onderaannemers. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking. Zij moeten zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. Een publieke instantie oordeelt over de manier waarop bouwers de controle willen uitvoeren.

Het kabinet stimuleert verder investeringen die de eigen woning energiezuiniger maken. In aanvulling op bestaande fondsen voor leningen is onlangs een subsidieregeling ingevoerd voor VvE's en huiseigenaren.

Volgend jaar start het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning.

VvE's worden wettelijk verplicht om voor noodzakelijke onderhoud een buffer aan te houden.

Rijksdienst

De rijksoverheid gaat in 2017 door op de ingeslagen weg om dienstverlenender en efficienter te werken. Onder meer met de vermindering van de kosten voor materieel en personeel van de Rijksdienst.

Het kabinet creeert wel extra banen voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Om deze opgave te realiseren worden bijvoorbeeld functies opgeknipt in passende werkpakketten.

Verder werkt de rijksoverheid met werkgevers en vakbonden gezamenlijk aan het opstellen van een Strategisch Personeelsbeleid-Agenda Rijk 2025. Het is belangrijk om daarbij ook afspraken te maken over meer mobiliteit en flexibele inzet van personeel.

Met de start van een tweejarig Rijks ICT-Traineeprogramma werkt de Rijksdienst aan een `eigen kweekvijver' voor ict-professionals.

Naast het terugdringen van de externe inhuur versterkt het programma ook de positie van het Rijk als ict-werkgever. In 2016 zijn 41 ict-trainees gestart.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor de gebouwen en gronden die het Rijk nodig heeft. Zoals kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes en musea. Er is daarbij oog voor energieverbruik, duurzaam materiaalgebruik en veiligheid. Gebouwen die niet meer nodig zijn, gaan op een professionele manier in de verkoop, zodat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen.