Vacatures werkgeversleden nieuwe Commissie van beroep funderend onde..


21-09-2016
Werkgeverszaken

In de cao-po en cao-vo is geregeld dat er per 1 januari 2017 een landelijke Commissie van beroep is waar alle bijzondere scholen en instellingen voor primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij zijn aangesloten. De Commissie van beroep geldt ook voor scholen en instellingen onder
samenwerkingsbesturen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Bij de Commissie van beroep kunnen werknemers beroep instellen tegen bepaalde besluiten van hun werkgever die in de cao-po en de cao-vo staan opgesomd.

Cao-partijen brengen deze nieuwe landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs onder bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De leden van de Commissie worden door de Stichting Onderwijsgeschillen benoemd op bindende voordracht van cao-partijen. De leden van de Commissie doen een bindende
voordracht voor benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter. De PO-Raad en de VO-raad doen elk een bindende voordracht voor twee werkgeversleden (totaal dus vier werkgeversleden).

Informatie over de Commissies van beroep

De werknemer die het niet eens is met een bepaald rechtspositioneel besluit dat ten aanzien van hem is genomen, kan zich wenden tot de Commissie van beroep. Hij moet dan binnen zes weken na het besluit van de werkgever de Commissie van beroep vragen om de kwestie als onafhankelijke derde te
beoordelen. De Commissie oordeelt of het beroep van de werknemer gegrond dan wel ongegrond is. Aan de voorzitter kan ook om een voorlopige voorziening gevraagd worden.
Stichting Onderwijsgeschillen is landelijk het centrale punt voor onafhankelijke Commissies van beroep. De Stichting draagt zorg voor de juridische, administratieve en facilitaire ondersteuning van de Commissie. De beroepen worden behandeld door de Commissie, bestaande uit een voorzitter, een
werkgeverslid en een werknemerslid. De zittingen vinden plaats te Utrecht, in de zittingszalen van Onderwijsgeschillen.

Het is belangrijk dat de nieuwe Landelijke Commissie van beroep evenwichtig is samengesteld uit leden die bekend zijn met het funderend onderwijs. Ook is van belang dat in de Commissie de diversiteit ten aanzien van de denominaties in het onderwijs voldoende geborgd is.

Nieuwe werkgeversleden van de Commissie

Wegens de instelling van de nieuwe Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs per 1 januari 2017 zoeken de PO-Raad en de VO-raad vier werkgeversleden.

Download hier de profielschets van het werkgeverslid van de website onderwijsgeschillen.nl

Procedure

De sollicitatiegesprekken vinden plaats te Utrecht met een benoemingsadviescommissie die door cao-partijen is samengesteld. De benoemingsadviescommissie brengt advies uit aan de PO-Raad en de VO-raad over de bindende voordrachten voor benoeming van vier werkgeversleden en aan de
personeelsvakorganisaties voor de benoeming van vier werknemersleden door Stichting Onderwijsgeschillen.

Sollicteren en contact

Heeft u vragen over de vacature? U kunt contact opnemen met Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen, via telefoonnummer 030 - 2809590. Vragen hierover voor de PO-Raad kunt u stellen aan directeur Hugo Levie.

Uw schriftelijke belangstelling, vergezeld van uw cv, kunt u tot en met uiterlijk zondag 2 oktober 2016 richten aan:

Stichting Onderwijsgeschillen
benoemingsadviescommissie
t.a.v. mr. Hilde Mertens
Postbus 85191
3508 AD Utrecht


of per e-mail aan L. Schouten

Laatst gewijzigd:
woensdag 21 september 2016