Rabobank sluit CAO voor vier jaar


23 september 2016

Rabobank en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. De nieuwe CAO treedt op 1 januari 2017 in werking en loopt tot en met 2020. De Rabobank CAO is van toepassing op 32.000 medewerkers.

Het belangrijkste aspect in de onderhandelingen met de vakorganisaties was het Sociaal Plan. Het nieuwe Sociaal Plan voorziet in een betere begeleiding van werk naar werk van medewerkers die hun functie verliezen. De beeindigingsvergoeding wordt vanaf 2018 geleidelijk verlaagd en zal met
ingang van 2020 gerelateerd zijn aan de transitievergoeding. Deze vindt een wettelijke basis in de Wet werk en zekerheid. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers naar een andere baan te
vergemakkelijken.
Ten aanzien van het loon zijn de volgende afspraken gemaakt:

* In oktober 2017 en oktober 2018 ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris.
* Per 1 juli 2019 en per 1 juli 2020 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1%.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: "Het is goed dat we voor vier jaar duidelijke afspraken met de vakorganisaties hebben gemaakt. Het nieuwe Sociaal Plan biedt betere stimulansen en begeleiding voor onze medewerkers die hun baan verliezen. Na jaren van nulgroei hebben we ruimte gevonden voor
een bescheiden loonstijging die past bij een maatschappelijk georienteerde cooeperatieve bank als Rabobank en waarmee we ook rekening houden met het beloningsniveau van de financiele sector ten opzichte van andere sectoren. Rabobank wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij medewerkers
persoonlijk kunnen groeien en hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Ik ben daarom zeer verheugd over de invoering van een ontwikkelbudget dat medewerkers aanvullende mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Daarnaast passen we onze aanpak van performance management sterk
aan. In de nieuwe aanpak staat de bijdrage, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal. Dit draagt bij aan een andere cultuur en een verbetering van de bank."

De vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat aan hun leden ter stemming voorleggen. Uiterlijk 24 oktober 2016 zullen cao-partijen vaststellen of dit onderhandelingsresultaat kan worden omgezet in een definitief akkoord.