Tactische Indoorsimulatie (TACTIS)

Met de brief van 8 januari 1997 (kamerstuk 25 000 X, nr. 45) bent u ingelicht over het project "Concept Tactische Indoorsimulatie (TACTIS)" en de behoefte van de Koninklijke landmacht aan een "TACTIS-kern" en wapensysteemsimulatoren Leopard 2 A5. Simulatoren dragen bij tot doelmatiger en betere opleidingen en helpen het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Het project TACTIS heeft tot doel het niveau van geoefendheid van eenheden tot op compagnies-niveau te verbeteren. Dit gebeurt door diverse wapensysteem-simulatoren door middel van de TACTIS-kern te koppelen, waardoor een gesimuleerde tactische opleiding mogelijk is. Het concept voorziet tevens in het simuleren van de bediening van specifieke wapensystemen. Met deze brief informeer ik u over een aanvullende behoefte en over de voltooiing van de voorstudiefase van het totale project.

Inleiding

Behoefte

Het TACTIS-concept gaat uit van een TACTIS-kern om de oefenscenario's te definiëren en instructeurs te ondersteunen tijdens de training en opleiding. In de kern worden ook de eigen gevechtsondersteuning en het optreden van de tegenstander gesimuleerd. Tevens maakt de kern het mogelijk de verschillende wapensysteemsimulatoren in een netwerk aan elkaar te koppelen, zodat ze volledig geïntegreerd in hetzelfde scenario kunnen worden gebruikt. Bij het huidige programma ter verbetering van de Leopard 2 is besloten de wapensysteemsimulator Leopard 2 A5 gelijktijdig te verwerven met de TACTIS-kern. Aanvankelijk was voorzien de behoefte aan simulatoren voor het wapensysteem pantserinfanterie-voertuig in het project "vervanging pantservoertuigen M577 en YPR" onder te brengen en niet al in de behoeftestelling TACTIS. Bij de parate eenheden zullen echter zeker tot 2012 pantserinfanterie-voertuigen YPR ingedeeld zijn en bij mobilisabele eenheden tot 2020. Om het TACTIS-concept vanaf het moment van invoering toch volledig tot zijn recht te laten komen, is een aanvullende behoefte van achttien pantserinfanteriesimulatoren gesteld. Hiermee wordt het mogelijk eenheden met maximaal de omvang van een compagnie, met wisselende samenstelling van tank- en pantserinfanteriebemanningen, in alle gewenste crisisbeheersings- en algemene verdedigingsscenario's te oefenen.

Resultaten van de marktverkenning

In de voorstudiefase is een marktverkenning gehouden waaruit blijkt dat er voor de behoefte aan pantserinfanteriesimulatoren alleen zogenaamde generieke simulatoren op de markt beschikbaar zijn. Dit type simulator, dat voor de tactische training wordt gebruikt, kan net als de wapensysteemsimulator Leopard 2 A5 aan de TACTIS-kern worden gekoppeld. Gebleken is dat tien bedrijven delen van TACTIS kunnen leveren. Hiervan denken negen bedrijven het complete systeem (TACTIS-kern, de simulator Leopard 2 A5 en de generieke pantserinfanterie-simulator) te kunnen leveren. Om financiële redenen en om het technisch risico zoveel mogelijk te beperken, gaat de voorkeur uit naar één hoofdleverancier.

Financiële aspecten

De resultaten van de marktverkenning geven geen aanleiding af te wijken van de in de plannen van de Koninklijke landmacht opgenomen reservering van f 55 miljoen voor de TACTIS-kern en f 75 miljoen voor de wapensysteemsimulator Leopard 2 A5. Voor de aanvullende behoefte aan generieke pantserinfanteriesimulatoren is in de plannen een bedrag van f 24 miljoen gereserveerd.

Internationale samenwerking

In de voorstudiefase zijn de mogelijkheden van samenwerking met andere landen onderzocht. Met Duitsland, dat al in de behoefte aan opleidingsleermiddelen heeft voorzien met reeds ingevoerde of binnenkort in te voeren simulatoren, zijn technische en managementsgegevens van simulatoren uitgewisseld. Naast de doelmatigheidswinst die Nederland hiermee kan behalen in de studiefase, zullen deze gegevens ook worden gebruikt om te bezien hoe Nederlandse simulatoren binnen het Duits-Nederlandse Legerkorps aan Duitse simulatoren kunnen worden gekoppeld. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn de leveranciers van een tactische trainer al bekend. De mogelijkheden van samenwerking op opleidings- en logistiek gebied zullen in de verwervingsvoorbereidingsfase worden bezien. De samenwerking met andere landen richt zich in de volgende (studie)fase vooral op het uitwisselen van informatie over onder meer eisen, ervaringen, oefenscenario's, terreindatabases, simulatietechnologie en gemeenschappelijke standaarden.

Inschakeling Nederlandse industrie

Onder de bedrijven die in de marktverkenning hebben gereageerd, bevindt zich één Nederlands bedrijf dat bereid zou zijn het gehele project als hoofdleverancier uit te voeren. Tevens zijn er vijf Nederlandse bedrijven die als onderleverancier delen van het project kunnen uitvoeren. Personeel. In de komende jaren zal de Koninklijke landmacht een aantal projecten op het gebied van opleidings- en trainingssimulatoren uitvoeren. Door deze systemen na invoering opleidingstechnisch en beheerstechnisch te combineren, kunnen de personele gevolgen van invoering van TACTIS binnen het personeelsplafond worden opgevangen.

Voortzetting van het project

De voorstudiefase heeft aangetoond dat er voldoende technische en commerciële mogelijkheden zijn om het project voort te zetten. De inspanningen in de studiefase zullen er in de eerste plaats op zijn gericht een duidelijk programma van eisen op te stellen. In deze fase zal ook worden onderzocht hoe de Nederlandse industrie in het project kan participeren en hoe mogelijkheden tot internationale samenwerking verder kunnen worden uitgewerkt. Tevens zullen in de volgende fasen van het project meer gegevens bekend zijn om de geschatte levensduurkosten van de aangeboden systemen met elkaar te kunnen vergelijken. In de verdere fasen van het project zal de kwalitatieve en kwantitatieve behoeftestelling zo nodig worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe Defensienota. De studiefase zal in 1999 worden voltooid. De eerste leveringen van tactische simulatoren worden in 2002 verwacht, waarna instroming in 2003 zal plaatsvinden. Ik ben voornemens, indien gewenst na overleg met u, in te stemmen met de aanvang van de studiefase van het project TACTIS. Over de resultaten van de studiefase zal ik u op de gebruikelijke wijze inlichten.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, H.A.L. van Hoof