Procedure voor kandidaat-bewindspersonen vastgelegd

De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister-president Balkenende aan de Eerste en Tweede Kamer over de procedure ten aanzien van kandidaat-bewindspersonen tijdens de kabinetsformatie.

Het is naar de mening van het kabinet voor de democratische verantwoording en de zorgvuldigheid van het formatieproces van groot belang maximale transparantie te bieden over de te volgen procedures tijdens een kabinetsformatie ten aanzien van kandidaat-bewindspersonen.

De geldende regelingen dateren van 1978 en 1983. De praktijk heeft zich sindsdien bij iedere kabinetsformatie verder ontwikkeld waardoor hernieuwde vastlegging wenselijk is. Het gaat daarbij om de aard van de gesprekken van de formateur met kandidaten, de eisen die daarin worden gesteld en de onderzoeken die ter voorbereiding daarvan worden uitgevoerd.

Met de brief aan de Tweede Kamer wordt derhalve de reeds bestaande en bij de afgelopen kabinetsformatie toegepaste praktijk vastgelegd en toegelicht.

Nieuw is dat er een standaard is geformuleerd voor de brief die kandidaat-bewindspersonen aan de formateur dienen te zenden voorafgaand aan hun beëdiging.