Openbaar meldingenregister WBP

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Openbaar meldingenregister WBP
Meldingsnummer 613175520920000:4912
Verantwoordelijke(n) Functionaris voor de gegevensbescherming LNV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Directeuren van LNV of andere organen of personen die namens de minister van LNV verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel In het kader van het openbaar meldingenregister als bedoeld in art. 30 lid 1 WBP inzicht verschaffen m.b.t. wie de verantwoordelijke functionaris of het verantwoordelijke orgaan is namens de minister van LNV voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie van het ministerie.
Soort gegevens Gegevens over de verdeling van verantwoordelijkheid voor het verwerken van p.g's
Verzameldoel In het kader van het openbaar meldingenregister als bedoeld in art. 30 lid 1 WBP inzicht verschaffen m.b.t. de verdeling van verantwoordelijkheid tussen verschillende functionarissen of organen namens de minister van LNV voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie van het ministerie.
Soort gegevens Kenmerken van de verwerking(en)
Verzameldoel In het kader van het openbaar meldingenregister als bedoeld in art. 30 lid 1 WBP inzicht verschaffen m.b.t. de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt.
Soort gegevens Gegevens over het voldoen aan de meldingsplicht i.d.z.v. art. 27 en 28 WBP
Verzameldoel In het kader van het openbaar meldingenregister als bedoeld in art. 30 lid 1 WBP inzicht verschaffen of namens de minister van LNV is voldaan aan de meldingsplicht die ingevolge de WBP geldt voor verwerkingen van persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) WBP-coördinatoren of andere contactpersonen belast met de uitvoering van de WBP door een orgaan of directeur in de organisatie van LNV
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Communicatie met de FG over de verwerkingen en de meldingen in het kader van het openbaar meldingenregister als bedoeld in art. 30 lid 1 van de WBP.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Organisaties of personen aan wie de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed (bewerkers i.d.z.v. art.1 aanhef en onder e. WBP)
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Het verschaffen van een zo volledig mogelijk beeld van de verwerking en de daarbij betrokken partijen en verantwoordelijkheden in het kader van het openbaar meldingenregister als bedoeld in art. 30 lid 1 van de WBP.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Ontvangers: personen aan welke de gegevens bekend worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld overeenkomstig de WBP-meldingen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De organisatie, het organisatie-onderdeel (directie) of functie van de ontvanger
Verzameldoel Het via het openbaar meldingenregister WBP verschaffen van informatie over de (regelmatige) verstrekkingen van persoonsgegevens door LNV.
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het bijhouden van een openbaar meldingenregister i.d.z.v. art. 30 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), waardoor transparantie wordt geboden m.b.t. de verwerkingen van persoonsgegevens, en toezicht mogelijk is op de naleving v.d. WBP.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Een ieder die een verzoek om inzage in het register heeft gedaan, of die rechtstreeks het register raadpleegt via de website van het ministerie van LNV.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Functionaris voor de gegevensbescherming LNV
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND