Vragen- en klachtenbehandeling, ambtshalve onderzoeken en audits (WBP)

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Vragen- en klachtenbehandeling, ambtshalve onderzoeken en audits (WBP)
Meldingsnummer 613206772660000:3312
Verantwoordelijke(n) Functionaris voor de gegevensbescherming LNV (FG LNV)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Degenen die zich hebben gericht tot de FG van LNV met een vraag of een klacht (medewerkers van LNV of anderen) over de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Communicatie en correspondentie in het kader van de uitoefening van de aanspreekpuntfunctie, en klachtbehandeling door de FG overeenkomstig de WBP en/of andere toepasselijke wet- of regelgeving.
Soort gegevens Brondocumenten/correspondentie m.b.t. vragen, klachten of ambtshalve onderzoeken
Verzameldoel Bepaling van het onderwerp van gestelde vragen, en van (mogelijk uit te voeren) onderzoeken naar feiten en omstandigheden rond de verwerking van persoonsgegevens door de FG in het kader van klachten of ambtshalve onderzoeken overeenkomstig de WBP en/of andere toepasselijke wet- of regelgeving, de interne bevoegdheidsregeling en het toezichtsbeleid, en het beschikbaar hebben van feiten en omstandigheden die aanleiding gaven daartoe.
Soort gegevens Onderzoeksgegevens die relevant zijn voor de beoordeling v.d. naleving v.d. WBP
Verzameldoel Beantwoording van gestelde vragen, en onderzoek naar feiten en omstandigheden rond de verwerking van persoonsgegevens door de FG in het kader van een ingediende klacht of een ambtshalve onderzoek overeenkomstig de WBP en/of andere toepasselijke wet- of regelgeving, de interne bevoegdheidsregeling en het toezichtsbeleid.
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Personen die bij de behandeling van vragen en klachten of ambtshalve onderzoeken door de FG worden gehoord of anderszins worden betrokken
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en andere voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Identificatie van de personen die bij de behandeling van vragen en klachten of ambtshalve onderzoeken door de FG worden betrokken.
Soort gegevens Onderzoeksgegevens die relevant zijn voor de beoordeling v.d. naleving v.d. WBP
Verzameldoel Beantwoording van gestelde vragen, en onderzoek naar feiten en omstandigheden rond de verwerking van persoonsgegevens door de FG in het kader van een ingediende klacht of een ambtshalve onderzoek overeenkomstig de WBP en/of andere toepasselijke wet- of regelgeving, de interne bevoegdheidsregeling en het toezichtsbeleid.
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Ondersteuning van bedrijfsprocessen m.b.t. de beantwoording van vragen en het uitvoeren van onderzoeken door of namens de FG i.h.k.v. het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in art 64 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens
  • Samenstellen van het Jaarverslag van de FG en andere rapportages en overzichten, en intern beheer voor zover de geheimhoudingsplicht van de FG als bedoeld in art.63, lid 4, WBP dit toelaat.
  • Toezicht door het College bescherming persoonsgegevens, voor zover de geheimhoudingsplicht van de FG als bedoeld in art. 63, lid 4, WBP dit toelaat in relatie tot de bevoegdheden van het CBP.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • FG LNV
  • Medewerkers van LNV of externe auditors die in opdracht van de FG of vergelijkbaar betrokken zijn bij de beantwoording van vragen en/of het uitvoeren van onderzoeken door of namens de FG, en die vallen onder het bereik van de geheimhouding v.d. FG.
  • College bescherming persoonsgegevens in verband met de uitoefening van zijn algemene toezichtsbevoegdheden in bijzondere gevallen.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Functionaris voor de gegevensbescherming LNV (FG LNV)
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND