Digitale controle op de geautom. boekhoudkundige verantwoording betaalorganen

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Digitale controle op de geautom. boekhoudkundige verantwoording betaalorganen
Meldingsnummer 796533031910000:9264
Verantwoordelijke(n) Directie Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Nederlandse landbouwers die steunaanvragen hebben ingedienden steun hebben ontvangen uit het Europees Gem. Fonds vooor de landbouw, afdeling Garantie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel welke landbouwers hebben steun gevraagd voor welke regelingen van het EOGFL fonds - garantie
Soort gegevens aanvraaggegevens voor steun uit het EOGFL fonds/Garantie
Verzameldoel Op basis van welke criteria uit de regelingen is steun verleend en op welke aanvraaggegevens
Soort gegevens betaalgegevens
Verzameldoel welke natuurlijke personen hebben welke omvang van steun ontvangen
Soort gegevens belaste begrotingslijnen van de europese begroting van het Fonds
Verzameldoel ten laste van welke begrotingslijn van de begroting van het EOGFL fonds - Garantie heeft de steunuitbetaling plaatsgevonden
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Digitaal controleren op de geautomatiseerde weergave van de jaarlijkse boekhoudkundige verantwoording van EOGFL afd. Garantie door de betaalorganen.
  • het digitaal versturen vande gecontroleerde informatie nar de Europese Commissie

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • administratie van de directie FEZ
  • de administratie van het Europese Fonds voor de landbow, afdeling Garantie
  • betaalorganen na geconstateerde technische fouten in de geleverde gegevens
  • op bevel van de minister om de inhoudelijk gegevens uit de digitale verantwoording aan derden te verstrekken

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directie Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Directie Financieel Economische Zaken
Bezoekadres bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND