Grondbeleid als middel voor krachtige gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling proberen overheden en marktpartijen te komen tot een samenhangende ondernemende aanpak voor verschillende functies in een gebied, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, natuur- en landschapsontwikkeling, waterberging, openbaar groen en recreatiegroen. Vaak zullen verschillende overheden betrokken zijn en geregeld gaat het om gemeentegrensoverschrijdende locaties. Grondbeleid kan bij dergelijke ruimtelijke projecten een belangrijke succesfactor zijn. Dit informatieblad behandelt het Grondbeleid op hoofdlijnen.