Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de explosieve groei van het aantal leerlingen met een zmok-indicatie.