Aan- en verkopen ihkv Europese interventieregelingen

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Aan- en verkopen ihkv Europese interventieregelingen
Meldingsnummer 644494042290000:1856
Verantwoordelijke(n) De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, namens deze de directeur van de Dienst Regelingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die een aanvraag indienen voor de aan- en verkoop van interventiegoederen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia/NAW-gegevens
Verzameldoel Het verwerken en identificeren van gegevens in het kader van aanvragen voor aan- en verkopen van interventiegoederen
Soort gegevens Communicatiegegevens
Verzameldoel ten behoeve van de communicatie
Soort gegevens Administratienummers
Verzameldoel ten behoeve van de identificatie en de koppeling van gegevens
Soort gegevens Financiële gegevens
Verzameldoel voor het verwerken van betalingen en het zonodig invorderen daarvan in het kader van de interventieregelingen
Soort gegevens Gegevens mbt aanspraak, beoordeling, controle, toezicht van het subsidie-object
Verzameldoel Het verwerken van gegevens in het kader van aanvragen voor aan- en verkopen van interventiegoederen
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Contactpersonen/vertegenwoordigers van personen die een aanvraag indienen voor aan- en verkoop van interventiegoederen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia/NAW-gegevens
Verzameldoel het verwerken en identificeren van gegevens in het kader van aanvragen voor aan- en verkopen van interventiegoederen
Soort gegevens Communicatiegegevens
Verzameldoel ten behoeve van de communicatie
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Personen die een klacht/bedenking/bezwaar/beroep indienen over de afhandeling van aanvragen voor de aan- en verkoop van interventiegoederen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia/NAW-gegevens
Verzameldoel het behandelen van klachten, bedenkingen, bezwaar en beroep in het kader van aanvragen voor aan- en verkopen van interventiegoederen
Soort gegevens Communicatiegegevens
Verzameldoel ten behoeve van de communicatie
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Behandelende ambtenaren van de Dienst Regelingen van EL&I
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia
Verzameldoel het verwerken en identificeren van gegevens in het kader van aanvragen voor aan- en verkopen van interventiegoederen
Soort gegevens Gegevens mbt aanspraak en behandeling van klachten/bedenkingen/bezwaar en beroep
Verzameldoel het verwerken van gegevens in het kader van aanvragen voor aan- en verkopen van interventiegoederen
Soort gegevens Functie
Verzameldoel ter identificatie van de behandelend functionaris en in het kader van de functiescheiding
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • het verwerken van gegevens in het kader van de uitvoering van de regelingen tot aan- en verkoop tegen vooraf vastgestelde interventie-prijzen, of bij inschrijving, van bepaalde agrarische producten en het stellen van waarborgen daartoe
 • het behandelen van klachten, bedenkingen, bezwaar en beroep ihkv de uitvoering van aan- en verkopen tegen vooraf vastgestelde interventie-prijzen, of bij inschrijving, van bepaalde agrarische producten en het stellen van waarborgen daartoe
 • het raadplegen van de gegevens voor financiële- en interne controles en verantwoording, accountantscontrole voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is
 • het verwerken van gegevens voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten
 • het cf Archiefwet in goede/geordende/toegankelijke staat brengen van gegevens en na zonodige verwijdering van gegevens opname in EL&I-archieven tbv uiteindelijke overbrenging van daarvoor in aanmerking komende gegevens naar archiefbewaarplaats
 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of interne beleidsvoering, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen, voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • personen die een aanvraag indienen voor de aan- en verkoop van interventiegoederen
 • contactpersonen/vertegenwoordigers van personen die een aanvraag indienen voor de aan- en verkoop van interventiegoederen
 • personen die klachten/bedenkingen/bezwaar/beroep indienen over de behandeling van aanvragen inzake aan- en verkoop van interventiegoederen
 • behandelende ambtenaren van de Dienst Regelingen
 • personen die zijn belast met de financiële en interne controle, verantwoording, accountantscontrole en audits
 • contactpersonen/vertegenwoordigers van opdrachtgevers/mede-financiers van de regeling
 • medewerkers van de Directie Juridische Zaken
 • medewerkers van de Directie Internationale Zaken
 • medewerkers van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit van het ministerie van EL&I
 • Centraal Bureau Slachtveediensten (bij rundvlees)
 • vrieshuizen en opslagbedrijven
 • laboratoria
 • medewerkers van de Europese Commissie

Doorgifte buiten EU

Doorgifte?

Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, namens deze de directeur van de Dienst Regelingen
Bezoekadres

Laan van NOI 131
2593BM 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND