Accountbestanden Ondernemingsdossier

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Accountbestanden ondernemingsdossier
Meldingsnummer 564555743750000:9984
Verantwoordelijke(n) MinEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afnemers van diensten (ondernemers en overheidsdiensten)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia en contactgegevens
Verzameldoel Verzameldoel 1 en verzameldoel 2
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het verlenen van diensten aan afnemers van het ondernemingsdossier.
  • Het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met ondernemers en overheidsdiensten.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de activiteiten die voortvloeien uit het doel of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.
  • Anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a en c Wbp, of artikel 9, derde lid, Wbp.
  • De ondernemingen voor zover het de accountgegevens van de onderneming betreft.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam MinEZ
Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam DICTU
Bezoekadres

Juliana van Stolberglaan 148
2592CL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND