Personeelsadministratie DLG

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsadministratie
Meldingsnummer 055621133390000:2880
Verantwoordelijke(n)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?


Betrokkene(n) (ex-)personeelsleden en personen werkzaam of werkzaam geweest bij DLG

Persoonsgegevens

Soort gegevens NAW, titulatuur, geboortedatum, -plaats, nationaliteit, banknr, standplaats
Verzameldoel Identificatie, correspondentie en koppeling informatie aan de juiste persoon
Soort gegevens Personeelsnummer, sofi-nummer
Verzameldoel

Koppeling en uitwisseling van bestanden ten behoeve van belastingafdracht, sociale verzekeringen, pensioenaanspraken

Soort gegevens Burgerlijke staat, gegevens partner en gezin
Verzameldoel Loonbelasting, arbeidsvoorwaardelijke aanspraken en pensioenen
Soort gegevens Gegevens mbt inhoud arbeidsverhouding en functies, bevoegdheden

Verzameldoel

Uitvoering arbeidsvoorwaarden, vastleggen aanspraken, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Soort gegevens

(bijzonder) verlof, motivatie, opleiding, staat van dienst, datum in dienst

Verzameldoel

Uitvoering arbeidsvoorwaarden, vastleggen aanspraken, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Soort gegevens verklaring gedrag, gegevens mbt de bronnen en de doelen van IKAP
Verzameldoel Uitvoering arbeidsvoorwaarden, vastleggen aanspraken, verplichtingen en verantwoordelijkheden
Soort gegevens Mate van arbeidsgeschiktheid (in percentage)
Verzameldoel Bedrijfsmedische begeleiding en toepassing arbeidsvoorwaarden
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Functionarissen betrokken bij personeelsadministratie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en functienaam van de functionaris
Verzameldoel Identificatie van degene die bij de behandeling van de personeelsadministratie is betrokken voor een goede uitvoering van de personeelsadministratie
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?


Doel(en) van verwerking
 • Personeelsbeheer, zoals het nemen van rechtspositionele besluiten, uitvoering van arbeidsvoorwaarden, vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken, regelen van aanspraken op uitkeringen ivm de beëindiging van dienstverband, verlenen ontslag
 • De verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan
 • Interne controle, rapportage, onderzoek en statistiek
Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")
 • Leidinggevenden van betrokkene
 • Personeelsfunctionaris, personeelsadviseur DLG
 • Betrokkene(n), (Betrokkenen voor zover het betreft gegevens omtrent de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan)
 • Audit-dienst LNV
 • Pensioenfonds t.a.v. die gegevens die van belang zijn voor de beoordeling en vaststelling van (pre-)pensioenopbouw en -aanspraken
 • Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen t.a.v. de toepassing en uitvoering van die verzekeringen
 • Belastingdienst
 • medewerkers personeels- en salarisadministratie (Ministerie van LNV)
Doorgifte buiten EU Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?


Adres verantwoordelijke(n)

Naam

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied
Postadres

Postbus 20021
3502LA UTRECHT
NEDERLAND