Ziekteverzuim (verlenen van zorg)

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Ziekteverzuim (verlenen van zorg)
Meldingsnummer 056648862230000:1968
Verantwoordelijke(n) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, geboortedatum
Verzameldoel Identificatie, correspondentie en koppeling informatie aan de juiste persoon
Soort gegevens Personeelsnummer, Sofi nummer
Verzameldoel Koppeling en uitwisseling van bestanden ten behoeve van belastingafdracht, sociale verzekeringen, pensioenaanspraken
Soort gegevens gegevens betreffende het arbeidsgeschiktheidspercentage van de betrokkene
Verzameldoel Vastleggen van ziekteverzuim om uitvoering te kunnen geven aan de sociale zekerheidswetgeving inclusief het nemen van rechtspositionele besluiten en het (laten) verlenen van personeelszorg zoals bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke zorg
Soort gegevens datum aanvang en einde ziekte
Verzameldoel Vastleggen van ziekteverzuim om uitvoering te kunnen geven aan de sociale zekerheidswetgeving inclusief het nemen van rechtspositionele besluiten en het (laten) verlenen van personeelszorg zoals bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke zorg
Soort gegevens gegevens betreffende de zorgverlening (ihkv de wet Poortwachter)
Verzameldoel Vastleggen van ziekteverzuim om uitvoering te kunnen geven aan de sociale zekerheidswetgeving inclusief het nemen van rechtspositionele besluiten en het (laten) verlenen van personeelszorg zoals bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke zorg
Soort gegevens gegevens betreffende signaleringsmomenten in het WAO-traject
Verzameldoel Vastleggen van ziekteverzuim om uitvoering te kunnen geven aan de sociale zekerheidswetgeving inclusief het nemen van rechtspositionele besluiten en het (laten) verlenen van personeelszorg zoals bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke zorg
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Functionarissen betrokken bij de begeleiding van het ziekteverzuim
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia zoals naam
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij het (laten) verlenen van zorg zijn betrokken voor een goede uitvoering hiervan
Soort gegevens Interne (bedrijfs-)gegevens zoals functie
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij het (laten) verlenen van zorg zijn betrokken voor een goede uitvoering hiervan
Bijzondere persoonsgegevens
Betrokkene(n) Functionarissen betrokken bij de registratie van het ziekteverzuim
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personalia zoals naam
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de ziekteverzuimregistratie zijn betrokken voor een goede uitvoering hiervan
Soort gegevens Interne (bedrijfs-)gegevens zoals functie
Verzameldoel Identificatie van degenen die bij de ziekteverzuimregistratie zijn betrokken voor een goede uitvoering hiervan
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • het verwerken van gegevens betreffende ziekteverzuim om uitvoering te kunnen geven aan de sociale zekerheidswetgeving ten aanzien van het personeel
 • het (laten) verlenen van personeelszorg zoals bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke zorg
 • het verzekeren van een optimale inzetbaarheid van personeel en om de organisatorische doelstellingen ten aanzien van ziekteverzuim te kunnen halen
 • het nemen van rechtspositionele besluiten en personeelsbeheer
 • het verschaffen van informatie aan betrokkene bij het verlenen van zorg
 • Interne controle, rapportage, onderzoek en statistiek

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Betrokkene
 • HRM adviseurs
 • Direct leidinggevenden
 • Pensioenfonds t.a.v. die gegevens die van belang zijn voor de beoordeling en vaststelling van (pre-)pensioenopbouw en -aanspraken
 • Bedrijfsgezondheidsdienst t.a.v. die gegevens die van belang zijn voor de bedrijfsmedische begeleiding en advisering bij ziekte, gezondheid en ongeschiktheid
 • Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen t.a.v. de toepassing en uitvoering van die verzekeringen

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor deze de directeur Dienst Landelijk Gebied
Postadres Postbus 20021
3502LA UTRECHT
NEDERLAND