Vragen over Utrechtse wijk Ondiep

Bij de Regeling van werkzaamheden op 14 maart jongstleden heeft een aantal Kamerleden vragen gesteld aan het kabinet naar aanleiding van de incidenten die zich hebben voorgedaan in de Utrechtse wijk Ondiep. Mede namens de minister van Justitie en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie wil ik u het volgende antwoorden.

Wij hebben nauwlettend de ontwikkelingen gevolgd in de wijk Ondiep na een schietincident waarbij een buurtbewoner dodelijk getroffen werd door een politiekogel en betreuren dit noodlottig voorval zeer. Gisteravond is er een stille tocht gehouden voor het slachtoffer, die waardig is verlopen. Sindsdien hebben zich tot op heden geen nieuwe incidenten van betekenis voorgedaan en is het rustig in de wijk.

De afgelopen week heb ik frequent contact gehad met de burgemeester van Utrecht, onze betrokkenheid geuit en ondersteuning voor zover gewenst aangeboden. Daar is in die zin gebruik van gemaakt dat via het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum bijstand is geregeld door andere politiekorpsen. De ongeregeldheden in kwestie betreffen ernstige verstoringen van de openbare orde. Ik beschouw de aanpak van de situatie in Ondiep als een lokale verantwoordelijkheid en constateer dat met de aanpak van de lokale driehoek de situatie relatief snel onder controle gekregen lijkt te zijn.

Het Kamerlid Wilders heeft diverse vragen gesteld over de toedracht en de achtergrond van het incident, over mogelijk reeds langer bestaande onvrede in de wijk en enkele specifieke vragen over de ongeregeldheden die zich begin deze week hebben voorgedaan en over de getroffen maatregelen. De rijksrecherche heeft meteen na het schietincident onderzoek ingesteld. Dat moet gedegen gebeuren. Op dit moment valt niet te zeggen wanneer de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Om een adequaat antwoord te kunnen geven op de vragen van het Kamerlid Wilders heb ik een ambtsbericht gevraagd bij de burgemeester van Utrecht. Ik heb de burgemeester gevraagd mij zo mogelijk uiterlijk aanstaande dinsdag 20 maart het ambtsbericht toe te sturen. Mijn ambtsgenoot van Justitie wordt uiteraard door het Openbaar Ministerie geïnformeerd. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de ambtsberichten zullen wij uw Kamer met een vervolgbrief nader informeren.

Het Kamerlid Depla vroeg naar de juridische mogelijkheden eerder dan nu het geval in te grijpen om te voorkomen dat zogenaamde ‘reltoeristen’ zich in deze buurten waar ongeregeldheden plaatshebben dan wel dreigen plaats te hebben melden. In antwoord hierop kan ik u het volgende melden. De burgemeester van Utrecht is op grond van de Gemeentewet bevoegd om op te treden tegen ‘reltoeristen’ indien deze aanwezig zijn in de eigen gemeente en daar een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid. Met behulp van een noodverordening kan snel en effectief een gebied worden afgeschermd van relzoekers en met noodbevelen kan de burgemeester verder bevelen geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. In deze zin heeft de burgemeester dan ook reeds de nodige instrumenten voorhanden om op te treden.

Dit betekent overigens niet dat er niet nog nader gekeken dient te worden waar er aanknopingspunten zijn voor preventie van ‘reltoerisme’. Dat kan ook op het vlak van de Gemeentewet. Op dit moment is het wetsvoorstel aanwijzingen ernstige overlast, dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om ook aan individuele personen een gebiedsontzegging op te leggen eventueel aangevuld met een meldplicht, in consultatie. Ik zal bij de verdere uitwerking hiervan de gebeurtenissen in Ondiep betrekken.

Over de relatie met het stedelijke vernieuwingsbeleid en het kabinetsbeleid ten aanzien van probleemwijken het volgende. Ondiep maakt als onderdeel van Zuilen/Ondiep (Utrecht Noordwest) deel uit van de huidige 56-wijkenaanpak van het Ministerie van VROM. Het uitvoeringsprogramma Ondiep gaat naast renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten ook in op voorzieningen. Hierbij gaat het onder andere om 'Trendpark Ondiep', een sportpark als sociale ontmoetingskern en het project 'Levenslustig Ondiep'. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, bewoners, corporatie, welzijnsinstellingen en aanbieders van zorgvoorzieningen om te komen tot een levensloopbestendige wijk.

Het kabinet onderkent dat er in bepaalde wijken in ons land problemen zijn. Het kabinetsbeleid is er op gericht om samen met gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties probleemwijken te ontwikkelen tot sterke wijken. Prioriteit zal daarbij worden gegeven aan een aantal wijken met de grootste cumulatie van problemen. Hierbij staan de opgaven op het vlak van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid centraal. Hierover zal de Tweede Kamer binnenkort nader worden geïnformeerd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst