Brief van 14 februari jl. over de begroting VWS 2007

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

FEZ-CB-U-275049319 maart 2007Op 14 februari jl. heeft u mij een brief doen toekomen met een aantal vragen over mijn begroting. In deze brief reageer ik hier mede namens de Minister van Financiën op.U merkt op dat ik in mijn begroting een nieuw budgettair begrip heb geïntroduceerd, namelijk de post “Nader te bepalen”, die de duidelijkheid en begrijpelijkheid niet ten goede is gekomen. Ik besef dat de toelichting in de Leeswijzer misverstanden over de betekenis van dit begrip niet heeft kunnen voorkomen. Ik zal daarom deze post in de toekomst niet meer in mijn begroting opnemen. Tevens zal ik in overleg met het ministerie van Financiën de opzet van mijn begroting zodanig aanpassen dat conform uw verzoek het begrip budgetflexibiliteit en de specificatie van de niet-juridisch verplichte ruimte in dezelfde categorieën zullen worden opgenomen als in de andere begrotingen. Vanzelfsprekend zal ik daarbij voldoen aan uw verzoek om de budgetflexibiliteit in bedragen op te nemen.
Indien zich voorafgaand aan de mondelinge begrotingsbehandeling belangrijke wijzigingen van de budgetflexibiliteit voordoen zal ik u daarover informeren.Ten slotte vermeld ik hier dat ik gaarne bereid ben met u in overleg te treden om eventuele andere verbeteringen in de opzet van mijn begroting door te voeren. De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,dr. A. Klink