Reactie brief VGN inzake Wet op de jeugdzorg en IBO jeugdbeleid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DJB/CB-U-2749872

19 maart 2007

Bij brief van 9 februari 2007, kenmerk VWS-07-92, heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht om een reactie op de brief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland te Utrecht aangaande de Wet op de jeugdzorg en het IBO Jeugdbeleid (25 januari 2007). Deze brief zal echter niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat ik hecht aan een zorgvuldige beantwoording van de vragen die door de VGN in genoemde brief gesteld zijn, hiervoor heb ik meer tijd nodig dan de gebruikelijke termijn voor de beantwoording van schriftelijke vragen. Ik zal uw Kamer echter zo spoedig mogelijk informeren.

De Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet