Antwoorden op kamervragen van Schippers over de vergoeding van vaccins tegen baarmoederhalskanker

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

PG-K-U-2748645

20 maart 2007

Antwoorden van minister Klink op de vragen van het Kamerlid Schippers (VVD) over de vergoeding van vaccins tegen baarmoederhalskanker (2060707300).

Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat in een groot aantal landen vaccins tegen baarmoederhalskanker, hepatitis B en het Rota Virus vergoed worden?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Wat heeft u gedaan met eerdere verzoeken in 2005 en 2006 om een visie te ontwikkelen over hoe er zal worden omgegaan met de vele nieuw ontwikkelde vaccinaties en bevolkingsonderzoeken? Is er inmiddels een helder toetsingskader gecreëerd, waaraan nieuw ontwikkelde vaccins moeten voldoen om in aanmerking te komen voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), zoals u herhaaldelijk heeft toegezegd? 2) Zo ja, hoe ziet dit toetsingskader eruit? Zo neen, waarom niet? Wanneer kan de Kamer dat dan wel verwachten?

Antwoord 2
Ik heb de Gezondheidsraad gevraagd om een integraal advies te maken over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Op 7 maart heeft de Gezondheidsraad dit integraal advies over het Rijksvaccinatieprogramma aan mij aangeboden. Op basis van dit advies, waarin een set algemene criteria voor de opname van vaccins in het RVP zijn gemaakt, zal ik een toetsingskader fomuleren voor de toekomstige opname van vaccins in het RVP.
Ik zal de Tweede Kamer in het tweede kwartaal van 2007 over dit toetsingskader informeren.

Vraag 3
Heeft u inmiddels een verzoek ingediend bij de Gezondheidsraad voor instelling van een HPV-commissie (Human Papillomavirus)? Zo ja, wanneer heeft u dit verzoek ingediend? Zo neen, bent u voornemens op korte termijn een verzoek bij de Gezondheidsraad in te dienen? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3
Ja. Ik heb heden een adviesaanvraag over de preventie van baarmoederhalskanker bij de Gezondheidsraad ingediend. Ik heb dit advies aangevraagd omdat er verschillende ontwikkelingen zijn die mogelijk de preventie van baarmoederhalskanker en de effectiviteit van het huidige screeningsprogramma kunnen verbeteren. Advies over de eventuele introductie van een HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma maakt daarvan onderdeel uit.
Een kopie van deze adviesaanvraag treft u bijgevoegd aan.

Vraag 4
Bent u voornemens ook voor het vaccin tegen het Rota Virus en hepatitis B een advies bij de Gezondheidsraad in te dienen? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 4
Het bovengenoemd advies van de Gezondheidsraad van 7 maart is een integraal advies over het RVP en omvat ook een advies over vaccinatie tegen het Rota Virus en Hepatitis B.
In dit rapport heeft de Gezondheidsraad het Rota Virus getoetst aan het beoordelingskader maar kon de Gezondheidsraad op grond van de huidige beschikbare gegevens nog geen advies over opname van het Rota Virus geven. De Gezondheidsraad zal in een later stadium, als alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, waaronder over de kosteneffectiviteit, hierover adviseren.
Voor een advies over Hepatitis B is evenmin op dit moment alle benodigde informatie beschikbaar. Later dit jaar zal de Gezondheidsraad separaat adviseren over hepatitis B vaccinatie, mede aan de hand van een vergelijking van kosten en baten tussen (de huidige) doelgroepenvaccinatie en algemene vaccinatie tegen hepatitis B. Op basis van deze adviezen zal ik mijn standpunt bepalen.

Vraag 5
Deelt u de mening dat Nederland ten opzichte van een aantal Europese en andere landen achterloopt op het gebied van opname van innovatieve vaccins? Zo ja, wat bent u voornemens daaraan te doen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 5
Deze mening deel ik niet. Nederland loopt niet achter op dit terrein maar heeft een zorgvuldige procedure voor de invoering van nieuwe vaccins. Een zorgvuldige procedure neemt tijd in beslag.
De besluitvorming over opname van nieuwe vaccins vindt plaats op basis van een zogeheten ‘evidence-based’ benadering. De Gezondheidsraad heeft in zijn advies van 7 maart jl. een beoordelingskader opgesteld waarin een zevental criteria voor de besluitvorming over de invoering van een vaccinatie voor een bepaalde doelgroep zijn opgenomen. Dit zijn de ziektelast, de effectiviteit van de vaccinatie, de bijwerkingen, de aanvaardbaarheid van de afzonderlijke vaccinatie en van het RVP als geheel, het volksgezondheidsbelang en de kosteneffectiviteit. Daarnaast dienen ook de daarvoor benodigde budgetten beschikbaar te zijn voordat een vaccin in het RVP wordt opgenomen.

1) Zie voor voorbeeld de bijlage: vergoeding van het vaccin tegen baarmoederhalskanker en het Rota Virus in andere landen
2) zie o.a. 22 894/ 30 300 XVI, nr. 81