Antwoorden op kamervragen van Van Gerven over de verslechterende kwaliteit van zittend ziekenvervoer

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-K-U-2757243

20 maart 2007

Antwoorden van minister Klink op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven over de verslechterende kwaliteit van zittend ziekenvervoer (2060709580).

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat de kwaliteit van zittend ziekenvervoer is verslechterd sinds deze wordt aanbesteed door zorgverzekeraars? Deelt u de mening dat de kwaliteit van zittend ziekenvervoer onder druk staat?

Antwoord 1
Ik heb kennis genomen van de uitzending van Tros Radar over het zittend ziekenvervoer. Ik deel uw mening niet dat de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer onder druk staat.


Vraag 2
Wat is uw reactie op het feit dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht behoort te houden op het zittend ziekenvervoer en de aanbesteding door zorgverzekeraars, en daar zelf niet van op de hoogte was? Wat is uw oordeel over de NZa in dezen?

Antwoord 2
De NZa ziet toe op de goede uitvoering van de Zorgverzekeringswet, waaronder de inkoop van kwalitatief goede zorg. De NZa is hiervan uiteraard op de hoogte. Bij de NZa waren geen signalen bekend van de problemen rondom zittend ziekenvervoer.

Vraag 3
Deelt u de mening dat juist bij aanbesteding en bij onderaanbesteding goed toezicht noodzakelijk is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het toezicht te verbeteren, dan wel te verscherpen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3
Ik deel uw mening dat goed toezicht nodig is. Zorgverzekeraars hebben bij de invulling van hun zorgplicht rekening te houden met de prijs/kwaliteit verhouding van de in te kopen zorg. De NZa heeft als taak hierop toe te zien. Ik acht het toezicht hiermee goed geregeld en zie geen aanleiding om dit te veranderen.

Vraag 4
Deelt u voorts de mening dat voor gebruikers van zittend ziekenvervoer niet duidelijk is waar ze met een klacht naartoe kunnen en dat de zorgverzekeraars en de vervoersbedrijven naar elkaar verwijzen? Bent u bereid een laagdrempelig meldpunt voor gebruikers van zittend ziekenvervoer in te stellen waar deze meldingen individueel op juistheid worden gecontroleerd, bijvoorbeeld bij de NZa?

Antwoord 4
Ik deel uw mening hierover niet. Elke verzekerde kan een klacht voor zittend ziekenvervoer bij de verzekeraar indienen. Hiervan wordt gebruik gemaakt. Als een verzekerde zich niet gehoord voelt in zijn klacht, dan kan er bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen te Zeist (www.skgz.nl) een klacht worden ingediend. Ik acht daarom een meldpunt bij de NZa niet nodig.

Vraag 5
Bent u bereid de NZa te verzoeken onderzoek te doen naar de gemelde problemen rondom het zittend ziekenvervoer?

Antwoord 5
De NZa heeft aangegeven de signalen te bestuderen. Mocht daaruit blijken dat er sprake is van een structureel probleem waarbij de inkoop van zorg bij zorgverzekeraars niet voldoet aan de zorgplicht die zij richting verzekerden hebben, kan zij onderzoek starten naar de betreffende zorgverzekeraar(s). In de casus Agis heeft de verzekeraar zelf al ingegrepen in de situatie en maatregelen genomen om kwalitatief goed zittend ziekenvervoer te borgen. De NZa zal dan ook de door Agis te nemen maatregelen monitoren.

Vraag 6
Wilt u deze vragen tegelijk met de eerder gestelde vragen beantwoorden?

Antwoord 6
Ja. Aan dit verzoek heb ik bij deze gehoor gegeven.

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Gerven (SP), ingezonden 6 maart 2007, (vraagnummer 2060708760)