Antwoorden op kamervragen van Van Veen over de overschrijding van het subsidieplafond pgb's

Antwoorden van staatssecretaris Bussemaker op Kamervragen van het Kamerlid Van Veen (PvdA) over de overschrijding van het subsidieplafond persoonsgebonden budgetten (2060708600).

Vraag 1
Kunt u toelichten wat de algehele stand van zaken is ten aanzien van de overschrijding van het subsidieplafond voor de persoonsgebonden budgetten (pgb’s)? Om welk bedrag gaat het? Kunt u daarnaast inzichtelijk maken hoeveel zorgkantoren hun subsidieplafond reeds hebben overschreden? 1)

Antwoord 1
Het CVZ heeft mij op 3 januari jl. gemeld te veronderstellen dat het plafond reeds op 1 januari 2007 met euro 175 miljoen zal zijn overschreden. Het CVZ voert momenteel een inventarisatie uit naar de stand van zaken per zorgkantoor.

Vraag 2
Kunt u inzichtelijk maken hoeveel cliënten op dit moment op een wachtlijst staan?
Vindt u het verantwoord dat zorgkantoren gehouden zijn om over te gaan tot het instellen van wachtlijsten?

Antwoord 2
Het CVZ heeft de ingestelde toekenningenstop voor nieuwe pgb’s opgeheven. Dat betekent dat er geen sprake meer is van wachtlijsten voor pgb’s.

Vraag 3
Wat vindt u van het signaal dat het CVZ reeds op 3 januari jl. heeft doen uitgaan waarin werd verondersteld dat het subsidieplafond al op 1 januari 2007 met 175 miljoen euro overschreden zou zijn? Kunt u toelichten waarom u toen geen concrete maatregelen heeft getroffen? Bent u verontrust over het feit dat, bij een correcte uitvoering van de pgb-regeling, zorgkantoren geen nieuwe toekenningen meer kunnen afgeven?

Antwoord 3
Naar aanleiding van de eerste signalen heb ik het CVZ verzocht de stand van zaken per zorgkantoor in kaart te brengen. Deze inventarisatie is nagenoeg afgerond. Het signaal van het CVZ dat er al op 1 januari een overschrijding van euro 175 miljoen zou zijn, vind ik verontrustend. Als concrete maatregel is besloten dat zorgkantoren macro tot 115% van het subsidieplafond pgb’s mogen toekennen. In het kader van de Voorjaarsnota zal het Kabinet nadere besluiten nemen over het pgb subsidieplafond in relatie tot het beschikbare AWBZ-budget.