Integrale tekst Wet Bopz ivm. wetsvoorstel 30492

De Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

CZ-CB-U-2754552

20 maart 2007

In uw brief van 28 februari 2007 met kenmerk 137509 verzocht u mij om een integrale tekst van de Bopz. U verzocht mij daarbij de bij het wetvoorstel voorlopige machtiging en dwangbehandeling (30492) voorgestelde wijzigingen te markeren. In de tekst is voorts verwerkt de nog niet in werking getreden wet zelfbinding (Stb. 2006, 680).
Bij deze ontvangt u deze tekst.

Over uw tweede verzoek, wanneer naar verwachting de evaluatie van de Bopz gereed is en aan de Kamer wordt aangeboden, zal ik u separaat berichten. Naar het zich laat aanzien heeft de evaluatiecommissie mogelijk meer tijd nodig dan oorspronkelijk gedacht.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink