Bijlage: Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van het ontwerp van de roaming verordening

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 6 oktober 2006, nr. 06.003636, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 13 november 2006, nr. W10.06.0429/II, bied ik U hierbij aan.