Inspraak Startnotitie m.e.r. hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

In de planologische kernbeslissing "Randstad 380 kV verbinding" heeft het kabinet uitgesproken dat een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer nodig is om vanaf circa 2011 de levering van elektriciteit in de (zuidelijke) Randstad voldoende te kunnen garanderen.

Daarom wordt nu gestart met de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor deze verbinding. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het milieubelang een volwaardige rol kan spelen in de besluitvorming over het exacte tracë en de manier waarop het wordt uitgevoerd..
In de startnotitie voor de m.e.r. 380 kV hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer worden de achtergronden van de nieuwe hoogspanningsverbinding geschilderd. Vervolgens wordt voor elk van de vijf deelgebieden in het traject aangegeven welke tracé-alternatieven onderzocht zullen worden, waarbij de milieu-aspecten van die alternatieven in kaart worden gebracht. Tenslotte wordt aangegeven welk tracé voorlopig de voorkeur van de betrokken ministers heeft.

De startnotitie ligt vanaf 3 april tot en met maandag 14 mei ter inzage bij de ministeries van Economische Zaken, van VROM en van LNV, bij het provinciehuis van Zuid-Holland en bij de gemeentehuizen van Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer. De startnotitie is dan ook op het internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl .

Samen met de landelijke netbeheerder TenneT organiseert het ministerie van Economische Zaken drie zogenoemde inloopavonden over het kabinetsvoornemen, de startnotitie en de verdere procedure. Dit gebeurt op maandag 16 april in het wijkcentrum De Hofstee in Delft, op dinsdag 17 april in de Ontmoetingskerk in Pijnacker en op donderdag 19 april in het Gemeentehuis Lansingerland in Bleiswijk.


Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 -8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl
Voor journalisten: Jan van Diepen 070-3796073, e-mail j.s.vandiepen@minez.nl