Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006

Hierbij bieden wij u het onderzoeksrapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) 2006 met bijbehorend persbericht aan. Het rapport geeft weer in welke mate Nederlandse bedrijven slachtoffer zijn van criminaliteit. Het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De MCB 2006 is een herhaling van het onderzoek dat in 2004 en 2005 is uitgevoerd. De monitor[1] wordt onder andere gebruikt voor de voortgangsrapportages van het Veiligheidsprogramma.

De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken is dat in vergelijking met 2004 de criminaliteit is gedaald in alle onderzochte sectoren, te weten de bouwnijverheid, de detailhandel, de horeca, de transportsector en de zakelijke dienstverlening. Hetzelfde geldt voor de totaal geleden schade; deze bedroeg in 2006 naar schatting euro 569 miljoen, een afname van 17%.

In het kader van het Veiligheidsprogramma (TK 2002-2003, 28 684, nrs. 1 en 2) is aangekondigd de reductie van criminaliteit bij het bedrijfsleven te monitoren met twee indicatoren. Deze indicatoren – diefstal bij de detailhandel en geweld bij het gehele bedrijfsleven – laten beide een forse daling zien ten opzichte van de nulmeting in 2004. Het aantal diefstallen bij de detailhandel is met 300.000 gedaald (een significante daling van 20%). Vergeleken met 2004 komt ook geweld bij het bedrijfsleven aanmerkelijk minder voor bij de meeste sectoren (detailhandel – 22%, transport – 29% en zakelijke dienstverlening – 19%). Bij de horeca en in de bouwsector bleef het geweldspercentage gelijk.

Er is in 2006, vergeleken met 2004, sprake van een aantoonbare daling van het percentage bedrijven dat aangeeft dat criminaliteit een probleem is. Binnen de detailhandel wordt criminaliteit vaker als probleem gezien dan in andere sectoren.

De tevredenheid over de politie is toegenomen. In vier van de vijf onderzochte sectoren is een significante stijging zichtbaar van het percentage bedrijven dat (zeer) tevreden is over de politie. In de sector zakelijke dienstverlening is de tevredenheid over de politie vergeleken met 2004 op gelijk niveau gebleven.

Bezien over het gehele bedrijfsleven zijn de percentages getroffen bedrijven die bij de politie melding maken van een delict of daarvan aangifte doen, ten opzichte van 2004 nauwelijks gewijzigd.

Het percentage bedrijven dat preventieve maatregelen treft, varieert van 64% tot 80% en is over de gehele linie licht gedaald.

De algemene conclusie kan worden getrokken dat de criminaliteit bij het bedrijfsleven zich blijkens deze onderzoeksresultaten ontwikkelt overeenkomstig het in 2002 met het Veiligheidsprogramma ingezette beleid. Kennelijk hebben het Veiligheidsprogramma en de Actieplannen Veilig Ondernemen het gewenste effect gehad op de reductie van de criminaliteit in het bedrijfsleven.

Waar de veiligheid van het bedrijfsleven op basis van nadere analyse van de MCB 2006 verdere verbetering behoeft, zullen voorstellen hierover in overleg met het bedrijfsleven worden opgepakt. Tevens kunnen met hen afspraken worden gemaakt met het oog op de doelstellingen van pijler 5 van het coalitieakkoord.

de Minister van JUSTITIE
Dr. E.M.H. Hirsch Ballin

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
mevrouw dr. G. ter Horst


[1] Kosten euro 700.000,-