Quick scan alternatieve veiligheidsmaatregelen

Om te komen tot een nieuwe veiligheidsbenadering moet verder worden gekeken dan de reguliere veiligheidsmaatregelen. Vandaar dat verschillende alternatieve veiligheidsmaatregelen in deze voorliggende quick scan nader worden bekeken. Onder alternatieve maatregelen worden verstaan alle maatregelen anders dan de traditionele versterking en verhoging van de (hoofd)waterkeringen. Alternatieve maatregelen kunnen zowel nieuwe als reeds bestaande - maar nog niet regulier toegepaste - maatregelen zijn. Daarbij is geen expliciet onderscheid gemaakt tussen varianten op traditionele toepassingen of geheel nieuwe veiligheidsmaatregelen. Deze quick scan brengt in kaart welke informatie er beschikbaar is over de alternatieve veiligheidsmaatregelen, waar de informatie gevonden kan worden en welke personen en organisaties kennis hebben over of betrokken zijn bij de maatregelen. De quick scan maakt tevens inzichtelijk waar informatie ontbreekt. Dit is vastgelegd in een factsheet per maatregel. Van alle maatregelen is een inschatting gemaakt van de kansrijkheid, gebaseerd op een (globale) beoordeling van de effectiviteit en haalbaarheid van de betreffende maatregel. Bij de beoordeling van de kansrijkheid zijn relevante kanttekeningen (aannames, orde groottes, onzekerheden) geplaatst.