Rapport College Bouw over de effecten op indvidueel ziekenhuisniveau van de invoering van integrale prijzen/tarieven

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-CB-U-2759057

10 april 2007

Bij brief van 22 maart 2007 vroeg de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een snelle reactie op het onlangs door het College Bouw Zorginstellingen uitgebrachte rapport over de effecten op individueel ziekenhuisniveau van de invoering van integrale prijzen/tarieven volgens de methodiek van de normatieve huisvestingscomponent.

Voor het zomerreces ontvangt u een uitgewerkt plan voor de invoering van integrale tarieven in de gezondheidszorg. In die brief zal onder andere ingegaan worden op de effecten van invoering op individueel instellingsniveau alsmede op de conclusies en aanbevelingen van het College Bouw Zorginstellingen in genoemd rapport.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink