Antwoorden op kamervragen over allochtone agenten die het korps willen verlaten

Antwoorden op kamervragen van de leden Van Raak en Abel (beiden SP) over allochtone agenten die het korps willen verlaten.

1. Vraag
Wat is uw oordeel over het onderzoek in opdracht van de Politieacademie waaruit blijkt dat veel allochtone medewerkers van de politie zich achtergesteld voelen en overwegen het korps te verlaten? 1)

1. Antwoord
Ik betreur het dat er allochtone politiemedewerkers zijn die zich gepasseerd voelen bij promotie of bij het vervullen van belangrijke taken en overwegen het korps te verlaten.

Positief resultaat is dat de meeste allochtonen die bij de politie werken (6,2% van het aantal medewerkers bij de politie) bijzonder tevreden zijn over hun werk, daarbij trots zijn dat ze bij de politie werken en het goed kunnen vinden met hun collega’s.

2. Vraag
Hoe verhouden zich de gevoelens van onderwaardering bij allochtone medewerkers van de korpsen tot de uitgesproken waardering voor hun specifieke kennis van bepaalde culturen, die als een aanwinst wordt gezien?

2. Antwoord
Uit hetzelfde onderzoek blijkt inderdaad dat de kennis en kwaliteiten van allochtone medewerkers worden gezien en gewaardeerd, terwijl er ook sprake is van gevoelens van onderwaardering bij allochtone medewerkers. Die ogenschijnlijk tegengestelde signalen duiden op een cultuurveranderingsproces binnen de politie. De politie is op de goede weg, maar ook uit dit onderzoek blijkt dat er nog veel moet gebeuren.

3. Vraag
Zijn de onderzoekscijfers waar over achterstelling van allochtone medewerkers van het korps bij promoties en bij het volgen van opleidingen?

3. Antwoord
De weergegeven cijfers zijn correct.

4. Vraag
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat allochtone medewerkers voor de korpsen behouden blijven, om te komen tot een realistische afspiegeling van de maatschappij?

4. Antwoord
Deze mening deel ik zeker. Niet alleen met als doel te komen tot een realistische afspiegeling van de maatschappij, maar vooral met als doel om de politie effectiever te laten functioneren.

5. Vraag
Welke maatregelen gaat u nemen om de gevoelens van onderwaardering bij allochtone medewerkers weg te nemen, promoties waar mogelijk te stimuleren en deelname aan cursussen te bevorderen?

5. Antwoord
Ik ga de korpsen stimuleren om op drie punten maatregelen te nemen. Ten eerste wil ik dat de ontwikkeling van het aanwezige talent meer gestimuleerd wordt. Er zal een speciaal programma worden ontwikkeld voor veelbelovende politieagenten in de schalen 9 tot en met 12. Ze moeten beter in beeld komen en in een paar jaar tijd worden voorbereid op de mogelijke doorgroei tot of als leidinggevenden. Daarbij staat talent èn diversiteit voorop, waarbij het één niet ten koste mag gaan van het ander. Ten tweede zal ik stimuleren –nog meer dan nu al gebeurt- dat er goede mensen van buiten de politie worden aangetrokken. Ten derde wil ik stimuleren dat er meer vrouwen en allochtonen op belangrijke posities komen.

1) NOS, 2 maart 2007