Toezichtrapport CTIVD inzake CT-Infobox

De Contra Terrorisme InfoboxContra Terrorisme Infobox (extern) (CT Infobox) is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en diensten die recent is gestart. In de CT Infobox wordt informatie bijeengebracht ten behoeve van het tegengaan van (islamistisch) terrorisme en/of radicalisme.

De Commissie beveelt aan een nadere wettelijke regeling in het leven te roepen voor de CT Infobox. Daarin zou sterker de nadruk moeten worden gelegd op het samenwerkingsverband dat de CT Infobox is. Ook zou in deze regeling een eenvoudiger procedure dienen te worden opgenomen voor het verstrekken van informatie (in de vorm van adviezen).

Om de CT Infobox een gedegen juridische basis te geven was het noodzakelijk deze te brengen onder de Wet op de inlichtingen- en veihgheidsdiensten 2002 (WIV 2002) en de AIVD. Deze voorziening bleek echter haar bezwaren te hebben. De AIVD heeft naar het
oordeel van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de Commissie) in de beginfase van de CT Infobox te zeer een leidende positie ingenomen. Dit ging ten koste van een zo goed mogelijke samenwerking tussen de AIVD en de andere organisaties in de CT Infobox.

De Commissie is van oordeel dat niet alle personen die zijn opgenomen in de CT Infobox beantwoorden aan de uit de WIV 2002 voortvloeiende vereisten voor het opnemen van een persoon. De Commissie beveelt aan om bij de intake van een persoon duidelijk te letten op de meerwaarde van het opnemen in de CT Infobox en deze meerwaarde ook te beschrijven. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er niet al te gemakkelijk personen voor opname in de CT Infobox worden voorgedragen.