OV-ambassadeur bemiddelt in conflict OV-fiets

De exploitatie van de OV-fiets gaat onder voorwaarden naar de Nederlandse Spoorwegen. Dit adviseert Jeltje van Nieuwenhoven in haar eerste advies als OV-ambassadeur. Volgens haar is NS op dit moment de meest geschikte partij om de komende drie jaar de exploitatie van de OV-fiets, in een aparte BV, bedrijfsmatig uit te voeren.

De OV-fiets is een initiatief van spoorbeheerder ProRail, dat samen met de Fietsersbond verder is ontwikkeld. De exploitatie van OV-fiets is, na verlenging, tot juli 2007 uitbesteed aan de stichting OV-fiets. ProRail en de stichting OV-fiets konden het samen niet eens worden over een verlenging van het contract. Van Nieuwenhoven heeft de afgelopen maanden, op voorstel van het Interprovinciaal Overleg (IPO), bemiddeld tussen de stichting OV-fiets, ProRail en NS om de continuïteit van de formule van de OV-fiets te waarborgen. De OV-ambassadeur adviseert om het logo en de formule van OV-fiets, nu in handen van ProRail, over te dragen aan een nieuw op te richten stichting. Deze stichting draagt het gebruiksrecht over aan een marktpartij, de beoogde exploitant is NS. Een nog in te stellen Raad van Toezicht ziet toe dat NS zich houdt aan afspraken, die worden gemaakt over de exploitatie van OV-fiets. “Ik vind de OV-fiets een waardevolle toevoeging voor de openbaar vervoerreiziger. Met name in het natransport ligt grote potentie voor de OV-fiets. Ik vind het dan ook belangrijk me in te spannen om de continuïteit van de OV-fiets te waarborgen”, aldus de OV-ambassadeur.

Nieuwe stichting
Het advies doet recht aan de wensen van alle betrokken partijen. Het maatschappelijk belang van de OV-fiets wordt gewaarborgd door het instellen van een aparte stichting. Deze stichting wordt ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, heeft een onafhankelijk voorzitter en de bestuursleden zijn onder andere afkomstig uit de publieke sector.
In een convenant worden afspraken vastgelegd, waaraan NS zich bij de exploitatie moet houden. Een Raad van Toezicht, waarin verschillende partijen participeren die het voortbestaan van OV-fiets een warm hart toedragen en hieraan willen bijdragen, ziet hierop toe.
NS heeft flinke investeringen toegezegd om de naamsbekendheid en het dekkingsgebied van de OV-fiets te vergroten.

OV-ambassadeur
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft vorig jaar Van Nieuwenhoven aangesteld als openbaar vervoer-ambassadeur. De OV-ambassadeur is aangesteld om de samenwerking en afstemming tussen partijen in het openbaar vervoer verder te verbeteren ten behoeve van de reiziger. De OV-ambassadeur concretiseert samen met vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en reizigers de visie van de Nota Mobiliteit op het openbaar vervoer. Daarnaast ziet de OV-ambassadeur toe op goed verloop van contact tussen overheden, vervoerders en reizigersorganisaties en kan in (potentiële) conflictsituaties desgevraagd bemiddelen ter voorkóming van zware en langdurige juridische procedures. De aanstelling is voor een periode van twee jaar.