Stand van zaken bovenregionaal vervoer (Valys)

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DMO/PO-2756943

12 april 2007

Inleiding
Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de (her)aanbesteding van Valys. Daarnaast ga ik in op een tweetal recente verzoeken van uw Kamer, betreffende mijn reactie op brieven van Transvision (07-VWS-B-014) en de CG-Raad (VWS-07-102).

(Her)aanbesteding bovenregionaal vervoer (Valys): stand van zaken
In brieven van 28 maart 2006 (25847, nr. 35), 24 mei 2006 (25847, nr. 37) en 10 juli 2006 (25847, nr. 38) en 8 december 2006 (25847, nr. 39) is uw Kamer geïnformeerd over (her)aanbesteding van het bovenregionaal vervoer (Valys). Ook in de brief van 22 januari 2007 (30800 XVI, nr. 117) betreffende de ingediende moties en amendementen op de VWS-begroting is ingegaan op de achtergronden van de aanbesteding.

Inmiddels zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen. Transvision (huidige uitvoerder Valys) had op 5 december 2006 tegen de voorlopige gunning aan Connexxion een kort geding aanhangig gemaakt. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 19 december 2006 alle bezwaren van Transvision tegen de gunningsbeslissing van de hand gewezen en de gevraagde voorzieningen geweigerd. Transvision heeft hier vervolgens hoger beroep (spoed-appél) tegen ingesteld. Op 15 maart 2007 heeft het Gerechtshof in hoger beroep nogmaals alle bezwaren van Transvision afgewezen. De rechter oordeelde bovendien dat een substantiële wijziging van het beschikbare budget of een wijziging in de hoogte van de pkb's als zodanig geen verplichting tot (her)aanbesteding is.

De feiten liggen nu zo dat:
• de overeenkomst met Transvision rechtsgeldig is opgezegd per 1 april 2007;
• Connexxion als beste is beoordeeld in de aanbestedingsprocedure;
• alle juridische bezwaren tegen de gunning aan Connexxion zijn afgewezen (zowel bij Rechtbank als Gerechtshof);
• om deze redenen Connexxion de aangewezen vervoerder is voor de periode 1 april 2007 tot 1 april 2010;
• de overeenkomst met Connexxion definitief is gesloten.

De afgelopen maanden is Connexxion reeds gestart om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om een dergelijk omvangrijk vervoerscontract per 1 april 2007 goed uit te kunnen voeren. Die voorbereiding verloopt voorspoedig. Alle Valys-pashouders (135.000) zijn medio maart geïnformeerd over de start van Connexxion als uitvoerder van Valys per 1 april 2007. Belangrijkste boodschap in die brief: Valys blijft Valys!! Zo blijft de huidige Valys-pas en het pasnummer gewoon geldig. Ook het telefoonnummer (0900-9630) voor boekingen en de internetsite (www.valys.nl) blijven hetzelfde. Alle Valys-pashouders ontvangen op korte termijn een Valys-nieuwsbrief, waarin ze op de hoogte worden gebracht van enkele nieuwe faciliteiten/verbeteringen die Connexxion aanbiedt.

Enkele van die aanvullende faciliteiten zijn:
• Prioritaire ritten. Indien een pashouder met Valys naar een uitvaart of huwelijk gaat of een ketenrit (met een overstap op OV) maakt, dan wordt die rit met prioriteitskenmerken geboekt. De pashouder is dan altijd verzekerd van aankomst maximaal 15 minuten vóór en uiterlijk precies op het afgesproken tijdstip op de bestemming. Voor alle overige ritten geldt dat afwijkingen van het met de pashouder afgesproken tijdstip van het begin van de rit niet meer dan 15 minuten mogen bedragen.
• Aankomstgarantie. Indien een pashouder via Valys een ketenrit boekt waarbij aansluiting op bijvoorbeeld de trein zit, dan wordt de aankomst gegarandeerd. Connexxion zorgt er dan voor dat de pashouder op tijd is voor de aansluiting. Mocht het onverhoopt zo zijn dat, buiten schuld van de pashouder, de aansluiting wordt gemist, dan wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing om alsnog op tijd op de eindbestemming aan te komen, zonder extra kosten voor de pashouder.
• Lager commercieel tarief. Als Valys-pashouders door hun pkb heen zijn bestaat er de mogelijkheid om Valys te blijven gebruiken. Op dit moment is dat commerciële tarief nog euro 1,25 per kilometer. Per 1 april 2007 zijn de kosten euro 1,10 per kilometer.
• Combinatiekorting. Bij reizen tegen commercieel tarief krijgt de pashouder een extra korting, indien men aangeeft de reis samen met andere Valys-pashouders te willen maken. Als de reis of een gedeelte van de reis samen met andere Valys-pashouders wordt gemaakt of als achteraf is gebleken dat combinatie mogelijk was geweest, dan ontvangt de pashouder een korting op het tarief van euro 1,10 per kilometer. De korting bedraagt 25% indien gecombineerd gereden is met één andere Valys-pashouder. Bij combinatieritten met twee andere Valys-pashouders bedraagt de korting 50%.

Met deze aanvullende faciliteiten wordt tegemoet gekomen aan eerder geuite wensen van gebruikersorganisaties en Kamer om het reizen met Valys aantrekkelijker te maken en om een bijdrage te leveren aan het stimuleren en realiseren van een toegankelijke en sluitende OV-keten.

Brief van Transvision d.d. 29 januari 2007 betreffende reactie op moties en amendementen
De brief van Transvision is op 29 januari 2007 direct schriftelijk beantwoord door VWS. Een afschrift van deze antwoordbrief treft u bijgaand (bijlage 1) aan. Volledigheidshalve verwijs ik daarna. Daarop aanvullend kan ik u meedelen dat met betrekking tot de overdracht van pashoudergegevens en de automatische incasso, in goed overleg met Transvision én Connexxion een oplossing is gekozen die zowel juridisch als praktisch houdbaar is. Afgesproken is dat alle pashoudersgegevens worden overdragen van Transvision aan Connexxion, zonder dat de Valys-pashouders daarvoor uitdrukkelijk vooraf hun toestemming hebben moeten gegeven. Inmiddels zijn alle pashoudersgegevens overgedragen van Transvision aan Connexxion. Pashouders merken in de uitvoering dus zo min mogelijk van de overgang van Valys.
In een brief die medio maart aan alle Valys-pashouders is verzonden, wordt aangegeven dat Connexxion voor de uitvoering van Valys gebruik zal maken van de reeds bekende pashoudersgegevens en uiteraard de vereiste zorgvuldigheid zal betrachten ten aanzien van die gegevens. Mochten pashouders dat om bepaalde redenen niet willen dan kunnen ze dat bij Connexxion aangeven.

Brief van de CG-Raad d.d. 24 januari 2007 betreffende de kilometerlimiet
In de brief vraagt de CG-Raad om het opheffen van de pkb-systematiek bij het Valys-systeem. De CG-Raad heeft, zoals u weet, in 2004 een juridische procedure aangespannen waarin werd geëist de limitering aan taxikilometers voor iedereen ongedaan te maken. De Voorzieningenrechter heeft begin juli 2004 alle eisen afgewezen. Dit vonnis is eind maart 2005 nog eens door het Gerechtshof en eind december 2006, door de Hoge Raad bevestigd. Door deze uitspraak ben ik gesterkt in mijn overtuiging dat bij het Valys-systeem op géén enkele wijze sprake is van schending van mensenrechten of grondrechten. De gebruiksgegevens over de afgelopen jaren laten bovendien zien dat de huidige hoogte van de pkb’s voorziet in de behoefte van het grootste deel van de pashouders. Van het totaal aantal pashouders heeft in 2006 slechts 3,7% hun pkb volledig opgemaakt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker