Overzicht programma Jeugd en Gezin

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DJB-2765089.P

27 april 2007

Graag voldoe ik hiermee aan uw verzoek om u het overzicht te geven van de beleidsterreinen die tot mijn portefeuille behoren. Tot het programma behoren:

 • integraal jeugdprogramma;

 • integraal toezicht jeugd en jeugdmonitor, elektronisch kinddossier;

 • zorg in gemeentelijk en preventieve domein (o.a. centra jeugd en gezin en zorg in de school);

 • preventie jeugd (gezonde leefstijl, alcohol, tabak, drugs);

 • zorg in het provinciale domein o.m. bureaus jeugdzorg;

 • algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ): jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ), jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (j-LVG);

 • jeugdgerelateerd deel wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);

 • integratie indicatiestellingen;

 • pilots onwillige jongeren;

 • jeugddeel arbeidsmarkt;

 • kindgerelateerde financiële regelingen waaronder het kindgebondenbudget en de kinderbijslag;

 • gezinsbeleid, gezinsnota;

 • gezinsvoogdij, landelijk werkende instellingen (LWI) (w.o. Beter beschermd);

 • voogdij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s);

 • civiele jeugdbeschermingstaken Raad voor de Kinderbescherming;

 • landelijk bureau inning ouderbijdragen (LBIO).

Daarnaast ben ik nadrukkelijk medebetrokken bij het beleid ten aanzien van de WMO, AWBZ, kinderopvang, voorschoolse opvang, leerling gebonden financiering, de TOG regeling en preventieve SZW, interlandelijke adoptie en interlandelijke kinderontvoering, aanpak Jeugdcriminaliteit, strafzaken Raad voor de Kinderbescherming, Halt, JJI’s en jeugdreclassering en huiselijk geweld.

Tenslotte zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een integraal jeugd en gezinsbeleid alle zaken aankaarten, die ik in het belang van de jeugd en het gezin acht.

Dit zal ook blijken uit het programma van Jeugd en Gezin, dat ik u voor de zomer zal toesturen.

De Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet