Modelteksten accountantsverklaring 2006

Hier kunt u de nieuwe modelteksten voor verschillende strekkingen van de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2006 van provincies, gemeenten en hun publieke samenwerkingsverbanden downloaden. De nummering van de modelteksten is overeenkomstig de NIVRA-systematiek: 10 voor publieke sector, 3.1 voor medeoverheden, 1 voor jaarrekening en a t/m g voor de variaties.

In deze modelteksten zijn wijzigingen aangebracht op basis van de AuditAlert17, het sisa-traject, de Controle- en overige standaarden van het NIVRA (COS700) en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Hieronder wordt kort ingegaan op deze punten.

1. AuditAlert17 van het NIVRA
Het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) bevat een bijlage met de modeltekst voor de goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening van provincies en gemeenten. Deze modeltekst maakt geen onderscheid tussen getrouwheidsonderzoek en rechtmatigheidsonderzoek. In de Audit Alert (AA) 15 van het Nivra, later vervangen door de Audit Alert 17, zijn modelteksten opgenomen voor verklaringen van andere mogelijke strekkingen. In deze modelteksten is het onderscheid tussen het getrouwheidsonderzoek en het rechtmatigheidonderzoek wel gemaakt. Op advies van het platform rechtmatigheid provincies en gemeenten (PRPG) heeft de minister laten weten dat het BAPG in overeenstemming zal worden gebracht met de AA (zie paragraaf 4.2 van de circulaire accountantscontrole van oktober 2005 en paragraaf 4.2 van de circulaire van oktober 2006). De modelverklaringen van de AA´s zijn gebruikt bij de jaarrekeningen 2004 en 2005.
De nieuwe modelteksten zijn op dit punt conform de AA-modelteksten. Overigens blijft gelden dat de accountant één oordeel afgeeft, die zowel de getrouwheidsaspecten als de rechtmatigheidsaspecten omvat. Het NIVRA heeft aangegeven dat het door (inter)nationale ontwikkelingen (zie ook punt 3) wellicht wenselijk is om de tekst van de accountantsverklaring per het verantwoordingsjaar 2007 te wijzigen. Dat is de reden om de bijlage met de modeltekst voor de goedkeurende accountantsverklaring van het BAPG nu nog niet formeel te wijzigen, maar de nieuwe modelteksten via de website van BZK en van het Nivra bekend te maken.

2. Sisa-traject
Voor wat betreft het mogelijke effect van sisa op de accountantsverklaring is het advies van de begeleidingscommissie sisa overgenomen dat geen wijzigingen in de tekst van de verklaring nodig zijn.

3. COS700
Het Nivra heeft laten weten dat op grond van nieuwe internationale audit standaarden (ISA) de verklaringen die op of na 31 december 2006 worden afgegeven volgens een nieuw stramien moeten worden opgesteld. Dit nieuwe stramien moet voor alle accountantsverklaringen gaan gelden, ook die in de publieke sector. De uitwerking vindt plaats in de controle- en overige standaarden (COS700) van het Nivra.
Belangrijke wijzigingen in de nieuwe modelteksten vanwege COS700 zijn:
* Alinea's over verantwoordelijkheden van het bestuur van de organisatie en van de accountant (nieuw);
* Scheiding tussen het oordeel over de jaarrekening en overige wettelijke rapporteringsverplichtingen.
In de modelteksten zijn de voorgeschreven COS700-teksten met standaard-opmaak opgenomen en de aanpassingen/aanvullingen daarop voor medeoverheden zijn in schuine tekst vermeld. In de feitelijke tekst van de accountantsverklaring die bij de jaarrekening van een gemeente of provincie wordt afgegeven moet dit onderscheid in tekstaanduiding uiteraard niet worden overgenomen.

4. WOPT
Één van de hierboven onder 3. COS700 genoemde overige wettelijke rapporteringsverplichtingen vloeit voort uit de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbaar jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft op functienaam zal publiceren, indien dit belastbaar jaarloon uitgaat boven dat van de minister. Niet naleving van deze WOPT-rapporteringsverplichting leidt tot een alinea onder ‘Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties’.