Herschikking AWBZ-middelen stand van zaken uitvoering

In de brief van mijn ambtvoorganger van 12 februari 2007 (30.800 XVI, nr 130) is aan u de toezegging gedaan om u nader te informeren over de herschikking van de AWBZ-middelen bij de nacalculatie 2006.
In uw bovengenoemde brief van 5 april 2007 verzoekt u mij mede te delen op welke termijn deze informatie beschikbaar komt.

Op 19 april 2007 heeft de NZa mij geïnformeerd over de voortgang van de procedure met betrekking tot de nacalculatie AWBZ 2006 (Nza/IBON/ihot/A/07/248). In deze brief geeft de NZa aan, dat het proces om de benodigde informatie te verkrijgen van de zorgaanbieders en zorgkantoren, voortvarend ter hand is genomen. Bij de eerste beoordeling van de aanvragen bleek echter dat de opgaven van elf zorgkantoorregio’s niet geheel aan de voorwaarden zoals gesteld in de beleidsregel voldoen. Deze elf zorgkantoorregio’s zijn aangeschreven om voor vrijdag 27 april 2007 alsnog een complete en correcte aanvraag bij de NZa in te dienen. De NZa streeft er naar om medio mei het landelijke beeld van de contracteerruimte 2006 vast te stellen en ook aan te geven hoe de resterende middelen voor de knelpunten in de AWBZ 2006 worden ingezet. Zodra ik de gegevens van de NZa ontvang, zal ik u nader informeren. Voor de volledigheid treft u bijgaand de brief van de NZa van 19 april 2007 aan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker