Antwoord op vragen over de aanstelling van imams door Defensie

In bijlage bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Brinkman (PVV) over de aanstelling van imams door Defensie (ingezonden 16 april 2007 met kenmerk 2060712500).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

Antwoorden op de vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over de aanstelling van imams bij Defensie (ingezonden 16 april 2007).

1. Klopt het dat toekomstige imams bij Defensie mogelijk een dubbele nationaliteit zouden kunnen hebben? Zo ja, deelt u dan nog steeds de mening 1) dat deze imam niet in een loyaliteitsconflict kan komen op het moment dat Nederland in oorlog zou verkeren met een islamitisch land, dan wel met een land waarvan de betreffende imam ook de nationaliteit bezit? Zo ja, hoe gaat u dit loyaliteitsconflict te lijf? Zo neen, waarom niet?

2. Deelt u de mening dat vermeden moet worden dat imams in het leger een dubbele nationaliteit en dus een dubbele loyaliteit hebben en dat derhalve imams de nationaliteit van hun tweede land zouden moeten laten vallen of dat deze imams niet aangenomen mogen worden? Zo neen, waarom niet?

Toekomstige islamitisch geestelijk verzorgers kunnen een dubbele nationaliteit hebben. In de beantwoording van vraag 2 van de door u op 7 maart ingezonden vragen1) is al gemeld dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat Nederlandse islamitische militairen en burgerambtenaren niet loyaal zijn aan de Nederlandse krijgsmacht. Overigens is het niet aanstellen van Nederlanders om reden dat zij ook een andere nationaliteit bezitten, in strijd met de Grondwet.

3. Wat bedoelt u precies met de (hieronder gecursiveerde) zinsnede in uw beantwoording van vraag 4 1): "Hierbij moet worden gedacht aan internationale omgevingen en het reciteren van bepaalde religieuze teksten en gebeden voor zover dat alleen in de oorspronkelijke taal kan geschieden?"

Met internationale omgevingen wordt gedoeld op het bondgenootschappelijk of coalitieverband waar de voertaal doorgaans niet de Nederlandse taal is.

1) Aanhangsel Handelingen nr. 1190, vergaderjaar 2006-2007