Antwoord op vragen over de beëindiging van een opvangproject voor criminele jongeren

In bijlage bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over de beëindiging van een opvangproject voor criminele jongeren. (Ingezonden 18 april 2007)

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Defensie over de beëindiging van een opvangproject voor criminele jongeren. (Ingezonden 18 april 2007)

1. Kent u het artikel ‘Defensie stopt opvangproject voor criminele jongeren’? 1)

Ja.

2. Kunt u de Kamer informeren over de resultaten van het project tot op heden? Kunt u aangeven hoe de gemeenten gereageerd hebben op het besluit van Defensie om het project in de huidige vorm te beëindigen?

De opleiding “De Uitdaging” bestaat sinds 2001 en had ten doel om jongeren die het perspectief missen op volwaardig maatschappelijk functioneren en dreigen af te glijden in de criminaliteit, scholing te bieden en te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Midden 2005 is de doelstelling van de opleiding aangepast en is ervoor gekozen de opleiding te richten op instroming in de defensieorganisatie. Mede als gevolg hiervan draagt Defensie thans de helft van de kosten.

Per jaar is de opleidingscapaciteit beschikbaar voor ongeveer 96 leerlingen, verdeeld over drie lichtingen van 32. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn niet in staat geweest in elke opleiding de beschikbare opleidingsplaatsen te vullen. Voorts heeft in elke lichting een aantal leerlingen de opleiding voortijdig verlaten. Van januari 2006 tot heden was er opleidingscapaciteit beschikbaar voor 128 leerlingen (vier lichtingen). In die periode zijn 84 leerlingen met de opleiding begonnen, hebben 49 die met succes voltooid en zijn vijf van hen aangesteld bij Defensie.

De gemeenten Amsterdam en Den Haag hebben teleurgesteld gereageerd op het besluit de opleiding “De Uitdaging” in haar huidige opzet te beëindigen.

3. Wat zijn de redenen om het project te beëindigen? Deelt u de mening dat het wenselijk is om, bij het zoeken naar een alternatief, de positieve resultaten te behouden? Op welke wijze denkt u dit te doen?

De belangrijkste overweging om de uitdaging te staken is dat in het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV een aantal projecten is opgenomen waaraan Defensie een actieve bijdrage wil leveren. Het betreft de projecten “Aanval op de schooluitval” en “Iedereen doet mee”. Deze projecten komen gedeeltelijk overeen met de huidige doelstelling van “De Uitdaging”, maar krijgen in de uitvoering een ander en breder karakter. Hoe deze projecten in de nabije toekomst nader vorm krijgen, is onderwerp van interdepartementaal overleg. De komende maanden worden de projecten uitgewerkt en daarbij zal worden overlegd met de nu al betrokken gemeenten. De positieve ervaringen met “De Uitdaging” zullen worden betrokken bij de opzet van de kabinetsprojecten. "De Uitdaging" is, ten slotte, ook gestaakt omdat de doelstelling van Defensie - vergroting van de instroom van personeel - slechts in zeer beperkte mate werd gehaald.

4. Kunt u waarborgen dat het lopende project De Uitdaging pas beëindigd wordt als er een alternatief ontwikkeld is?

Inmiddels worden alternatieve trajecten in het kader van de kabinetsbrede projecten ontwikkeld. "De Uitdaging" kan derhalve worden beëindigd.

1) Binnenlands Bestuur, 13 april 2007