Antwoorden op kamervragen over de problemen met stemmen in Emmen

Vragen van de leden Spies en Haverkamp (beiden CDA) over de problemen met stemmen in Emmen.

1. Vraag
Heeft u kennisgenomen van de stemproblemen die zich op 7 maart 2007 hebben voorgedaan in de gemeente Emmen, waarbij door het verkeerd programmeren van de stemcomputers de lijsten verwisseld zijn? 1)

2. Vraag
Deelt u de mening van de gemeente dat hier sprake is van “een grove fout” en dat de problematiek niet het gevolg kan zijn van een bewuste actie? Van welke fout of fouten is sprake?

3. Vraag
Acht u het in het algemeen wenselijk dat stemcomputers voor meer verkiezingen tegelijk worden gebruikt, zoals in dit geval voor de Statenverkiezingen en de verkiezing van enkele dorpsraden?

4. Vraag
Op welke wijze zijn de personen wier stem ongeldig is verklaard of verloren is gegaan, op de hoogte gebracht van dit feit? Is daarbij voldoende aandacht besteed aan het feit dat deze personen nu nogmaals naar het stembureau moeten komen om gebruik te maken van hun stemrecht?

5. Vraag
Kunt u de garantie geven dat de betrouwbaarheid van de uitslag op geen enkele wijze in twijfel kan worden getrokken?

Antwoord vraag 1 t/m 5
Voor de antwoorden op bovenstaande vragen verwijs ik u naar het bijgevoegde ambtsbericht dat ik naar aanleiding van deze vragen heb ontvangen van de gemeente Emmen. Ten aanzien van vraag 3 wil ik hierbij nog aanvullen dat de vraag of daadwerkelijke meerdere verkiezingen op één stemmachine worden geprogrammeerd ter beslissing aan de gemeente is en mede afhangt van de aard van de verkiezing. In voorkomende gevallen kunnen gemeenten ook beslissen hiervoor extra stemmachines in te zetten in plaats van twee verkiezingen op één stemmachine te programmeren.

6. Vraag
Hoe denkt u het vertrouwen bij het gebruik van stemcomputers te bevorderen of te herstellen, in verband met volgende verkiezingen en dan met name de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die over het algemeen al een lage opkomst kennen?

Antwoord vraag 6
De commissie Inrichting Verkiezingsproces zal adviseren over de toekomstige inrichting van het verkiezingsproces en de eventuele plaats daarin voor stemmachines. Ik wacht dit advies dat vóór 1 oktober 2007 zal worden uitgebracht, af.

1) Het Parool, 7 maart 2007