Antwoorden op kamervragen van Bouwmeester, Roefs en Kant over teveel beschonken racers op kartbanen

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

VGP-K-U-2763766

11 mei 2007

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA), Roefs (PvdA) en Kant (SP) over teveel beschonken racers op kartbanen.
(2060711910)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel “Te veel beschonken racers op kartbanen”? 1)

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is de constatering waar dat de handhaving van wet- en regelgeving geen prioriteit heeft?
Zo ja, bent u bereid hierin forse verandering aan te brengen en toe te zien op strikte naleving van de wet- en regelgeving? Zo neen, hoe verhoudt dit zich tot het alcoholontmoedigingsbeleid van het kabinet dat gericht is op jongeren?

Antwoord 2

Nee, controle op alcoholgebruik in het verkeer is een speerpunt van het Openbaar Ministerie (OM) en de handhaving van wet- en regelgeving aangaande het rijden onder invloed heeft wel degelijk prioriteit. De prioriteit die wordt gegeven aan de handhaving van rijden onder invloed past in het streven van het kabinet maatregelen te nemen ter preventie van schadelijk alcoholgebruik. Andere maatregelen van het kabinet specifiek gericht op het ontmoedigen van jeugdig drinken zijn jongerenvoorlichting, schoolprojecten, opvoedingsondersteuning, toezicht op leeftijdsgrenzen, accijnsheffing, zelfregulering, lokale horecaconvenanten, etcetera.
Tot slot, om de beschikbare politiecapaciteit zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten bij alcoholcontroles op de openbare weg, wordt ter voorkoming van schadelijk alcoholgebruik in het algemeen en ook van rijden onder invloed buiten de openbare weg in beginsel een beroep gedaan op andere personen en instanties die goed in staat zijn hiervoor oplossingen te bieden. In het onderhavige geval kunnen exploitanten van kartbanen en de gemeenten een belangrijke rol spelen.


Vraag 3

Bent u van plan op korte termijn te inventariseren om welke kartbanen het gaat en vervolgens over te gaan tot strikte handhaving? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3

Wij zijn niet voornemens te onderzoeken op welke kartbanen wel eens onder invloed wordt gereden. De exploitanten van kartbanen zijn immers primair verantwoordelijk om regels te stellen aan het alcoholgebruik op hun kartbanen en zij dienen toe te zien dat kartracers de toegang tot de baan wordt verboden of racers van de baan worden gehaald wanneer zij te veel alcohol hebben gedronken om nog verantwoord aan het racen deel te kunnen nemen. Door een aantal exploitanten zijn deze (voorzorgs)maatregelen reeds ingevoerd. Voorts kan de gemeente een rol spelen in de handhaving door aan het verlenen van een exploitatievergunning voorwaarden te stellen die zien op het alcoholgebruik op kartbanen; bij voortdurende incidenten kan zij waarschuwen of de vergunning (al dan niet voorwaardelijk) intrekken.

1) Brabants Dagblad, 5 april 2007