Antwoorden op kamervragen van Halsema, Azough, Van Gent en Peters over een poster in de binnenstad van Utrecht

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DMO/K-U-2763763

11 mei 2007

Antwoorden van minister Klink, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op Kamervragen van de Kamerleden Halsema, Azough, Van Gent en Peters (allen Groen Links) over een poster in de binnenstad van Utrecht (2060711930).

Vraag 1

Bent u bekend met de poster in de historische binnenstad van Utrecht, waarop een vrouw in gouden bikini is geportretteerd? Zo ja, deelt u de mening dat dit seksistisch is?

Antwoord 1

Ja, deze poster is ons bekend. De overheid heeft echter geen inhoudelijke bemoeienis met en ook geen oordeel over reclame-uitingen. Dit om de vrijheid van meningsuiting en expressie te waarborgen.
Uitingen op reclameborden worden beoordeeld door de Reclame Code Commissie, die aan de hand van de Nederlandse Reclame Code beoordeelt of reclame strijdig is met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

Vraag 2

Bent u bereid te bevorderen dat in het kader van de gelijke behandeling een poster wordt opgehangen van een man in een gouden zwembroek? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2

Het kabinet zet zich op vele terreinen in om gelijke behandeling te bevorderen. Het ophangen van een dergelijke poster, hoe gewenst wellicht ook, valt daar echter niet onder, aangezien het geen taak is van het kabinet om reclameuitingen met commerciële doeleinden te bevorderen.