NOS, Met het oog op morgen, Radio1

Vice-minister-president Bos, na afloop van de wekelijkse ministerraad, over ABN AMRO

SLOTBOOM:

Mijn eerste vraag vandaag was of hij niet heel erg voorzichtig moet zijn in die gesprekken [met gegadigden voor ABN Amro]


BOS:

Het is op een aantal terreinen moeilijk, in de zin dat je terughoudend moet zijn met wat je publiekelijk zegt, omdat de rol die je hebt in de wet nauw omschreven is. Dat je daarnaast een heleboel andere dingen best aan de orde kunt stellen maar dat is meer op basis van overtuigingskracht en persoonlijk gezag en dergelijke. Dat maakt het tot een delicaat spel.


SLOTBOOM:

Wat is nu precies uw formele rol?


BOS:

Mijn formele rol is dat op het moment dat een potentiële overname van de bank zodanig concreet is dat de deelnemende banken precies aan mij kunnen uitleggen wat ze van plan zijn, dat ik dan een advies krijg van De Nederlandsche Bank over of het bedrijf dat dan ontstaat solide is. Of dat het zijn diensten op een goede en betrouwbare kan uitoefenen. En vervolgens ikzelf ook nog een oordeel moet vormen over of dat ook voor het hele Nederlandse financiële systeem een goede zaak is. Bijvoorbeeld zijn de risico's niet te veel geconcentreerd op één plek, wat gebeurt er als een bank failliet gaat. Dondert dan de hele Nederlandse economie in elkaar. Dat type vragen moet ik kunnen beantwoorden.


SLOTBOOM:

Of mensen bijvoorbeeld ook hun spaarcentjes kwijt zijn?


BOS:

Uiteindelijk draait het daar om: is de financiële dienstverlener betrouwbaar en zijn er risico's voor anderen in het financiële systeem. En ik moet dat proces afronden met het wel of niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar.


SLOTBOOM:

Maar nu die gesprekken die u met al die partijen heeft niet alleen daarover maar ook over dat informele deel van bijvoorbeeld misschien wel de arbeidsplaatsen.


BOS:

Ik vind het belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van de plannen van banken voor de werkgelegenheid in Nederland. Ik vind het ook belangrijk om te weten of er wel of niet een hoofdkantoor is in Nederland is. Of dat wel of niet in een stad als Amsterdam is, wat op dit moment floreert als internationaal aantrekkelijk centrum van financiële dienstverlening. Maar dat zijn dan misschien allemaal zaken waar ik een wet achter de hand heb, of een regel waarmee ik een partij kan dwingen, maar waarvan ik het wel belangrijk vind dat zij weten dat de minister van Financiën van Nederland dat een belangrijke zaak vind voor de economie van het land.


SLOTBOOM:

Hier komt u precies op het punt waarvan mensen kunnen zeggen: wacht eens even, gaat hij zich niet te veel bemoeien met deze kwestie.


BOS:

Daarom zeg ik net ook: het is een delicaat spel. De zaken waar ik naar moet kijken op het moment dat ik die formeel in de wet vastgelegde positie over het wel of niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar, de criteria die ik dan mag hanteren staan in de wet en dan mag ik nergens anders naar kijken en ik zou ook de deksel op mijn neus krijgen als ik dat wel zou doen. Maar in alle andere gesprekken die ik voer denk dat het goed is dat alle partijen gewoon weten wat de minister van Financiën in dit land belangrijk vind. Waarom ik denk dat het belangrijk is dat in Amsterdam financiële diensverlening geconcentreerd wordt, waarom ik financiële dienstverlening belangrijk vind voor onze economie. Waarom ik hoop dat zoveel mogelijk mensen in die sector in Nederland kunnen blijven werken. Ik dank dat het gewoon goed is dat je als politiek dat signaal gewoon afgeeft.


SLOTBOOM:

Bent u niet bang dat de opmerkingen van u en de heer Wellink van De Nederlandsche Bank dat het wel goed zit met de spaarcenten, dat dat juist een omgekeerde reactie heeft, zo van: is er dan wat aan de hand? Want normaal gesproken is dat toch gewoon een goede bank, ABN Amro, daar verwacht je toch geen problemen?


BOS:
Ik heb die afweging inderdaad ook wel gemaakt. Tegelijkertijd: op het moment dat je niks zegt zouden mensen ook denken: o jee, het is zo stil, zou er wat aan de hand zijn? Dus het is heel moeilijk in te schatten wat het precieze effect is van je woorden. Wij hebben ervoor gekozen om hier gewoon duidelijk te laten zien: hoor eens, wij zijn hiermee bezig, wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat het financieel goed blijft gaan met die bank. En ik voeg er nog aan toe: wie straks ook de nieuwe eigenaar wordt van ABN Amro, geen van die nieuwe eigenaren heeft natuurlijk baat bij om een in het slop geraakte bank voor heel veel geld over te nemen. Ze willen allemaal een goed functionerende bank, met goede medewerkers en met een goede reputatie overnemen. Dus ook de nieuwe eigenaar heeft er belang bij dat het een goede degelijke bank blijft.


SLOTBOOM:

Nu zijn er altijd mensen aan de zijlijn die kritiek hebben. En je kunt kritiek hebben: de minister van Financiën bemoeit zich er te veel mee. Je kunt ook zeggen: de minister bemoeit zich er te weinig mee en dat zijn de mensen die zeggen: wacht eens even, ABN Amro een stuk van het nationale erfgoed, in andere landen wordt dat niet zomaar weggegeven.


BOS:

Kijk, die mensen doen net alsof ABN Amro overvallen is door vijandige partijen die het even gaan overnemen en dat is natuurlijk niet het geval. ABN Amro wil het zelf, die hebben zelf gezegd: wij kunnen in ons eentje niet overleven. Wij zijn te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken en we zoeken een partner. En ABN Amro heeft zelf vervolgens Barclays opgezocht, is daar mee tot overeenstemming gekomen en wat er nu gebeurt is dat er zich nog een andere gegadigde gemeld heeft en dat we proberen een beetje orde te scheppen in dat proces.


SLOTBOOM:

U heeft alle partijen opgeroepen om het een beetje snel af te handelen, want er bestaat nu eenmaal onrust, bijvoorbeeld onder de klanten. Hoe snel dan?


BOS:

Zo snel als mogelijk. Ik heb geconstateerd dat na ik dat deze week voor het eerst deed, er in ieder geval op twee punten tempo is gekomen. Het consortium is nu echt tempo aan het maken met het verder invullen van hun plannen. Zodat we straks ook concreet weten wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid, voor het hoofdkantoor, voor het merk ABN Amro, allemaal dat soort belangrijke dingen om te weten. Het tweede waarin tempo is gekomen is dat ABN Amor aangekondigd heeft in beroep te gaan bij de Hoge Raad tegen het oordeel van de Ondernemingskamer, dat ze die verkoop van hun Amerikaanse tak eigenlijk eerst aan de aandeelhouders had moeten voorleggen. En dat betekent gewoon dat twee grote vraagtekens die boven deze zaak hangen en die het moeilijk maken voor aandeelhouders om te beslissen, maar die het ook moeilijk maken om te beslissen voor mij of ik zo'n beslissing van geen bezwaar zal afgeven, dat die vraagtekens binnen afzienbare tijd weg zullen zijn. En dat is vooruitgang.


SLOTBOOM:

Weken of maanden?


BOS:

Ik hoop weken.


SLOTBOOM:

En wat denkt u?


BOS:
Ik durf er geen peil op te trekken, maar ik leef hier van dag tot dag en er zijn ook van dag tot dag nieuwe ontwikkelingen en de rode draad blijft: zo snel mogelijk, zoveel mogelijk duidelijkheid.


(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, EB)