Errata Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008

Op 26 november jl. heb ik u het Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008 aangeboden. Dit plan vormt de concrete uitwerking voor 2008 van het u eerder aangeboden Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011[1].

Door het streven uw kamer nog vóór aanvang van de behandeling van mijn begroting over het plan te kunnen laten beschikken is abusievelijk een paar laatste correcties niet meer aangebracht. Hierbij bericht ik u, mede namens de ministers van Justitie, voor Wonen, Wijken en Integratie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Buitenlandse Zaken, voor Jeugd en Gezin en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de correcties die het betreft:

  • Het inzetten van rolmodellen bij de discussie over maatschappelijke vraagstukken geschiedt in samenwerking met het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (pag. 6);
  • Bij het initiatief van de Christelijke Hogeschool Windesheim om tools voor docenten te ontwikkelen is abusievelijk vermeld dat dit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebeurt (pag. 9);
  • Bij de “Handreiking voor gemeenten: Scheiding tussen kerk en staat in de praktijk” en het” Actieplan Nederlandse democratische rechtsstaat” is verzuimd de medeverantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie te vermelden (pag. 11);
  • De tekst onder het kopje “Tegengaan van radicalisering in gevangenissen” is te summier en doet daardoor geen recht aan de acties die plaatsvinden (pag.12);
  • De tekst die is opgenomen onder het kopje “Wijkinternaten”. Deze kop en delen van de tekst kunnen onbedoeld een verkeerde associatie oproepen. De term “Campussen” geeft beter aan wat het kabinet met dit initiatief voor ogen staat. Deze campussen zijn overigens niet specifiek gericht op het voorkomen en verminderen van polarisatie en radicalisering maar kunnen daar wel een bijdrage aan leveren. De ministeries van BZK, OCW, SZW en voor WWI zijn hierbij betrokken, de eindverantwoordelijkheid ligt bij Jeugd en Gezin in samenwerking met Justitie (pag. 13).

Voor de goede orde is een nieuwe tekst van het Operationeel Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2008 - gedateerd februari 2008 - bijgevoegd waarin de hiervoor genoemde correcties zijn aangebracht.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst


[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29754, nr. 103