Toezichtsrapport CTIVD nr. 18B

Op grond van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 is een onafhankelijke Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten onder meer belast (hierna: de Commissie) met het uitoefenen van toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: MIVD).

In het kader van deze toezichthoudende taak verricht de Commissie onderzoeken en brengt naar aanleiding van deze onderzoeken zogenoemde toezichtsrapporten uit. Deze rapporten zijn openbaar, met uitzondering van die delen die inzicht bieden in de door een dienst in een concreet geval gebruikte middelen, geheime bronnen of het actuele kennisniveau van een dienst.

Bijgevoegd treft u aan het toezichtsrapport nr. 18B betreffende de MIVD dat de Commissie op 9 april 2008 heeft vastgesteld met als bijlage een schema van aanbevelingen. Het toezichtsrapport betreft het onderzoek naar de nakoming door de MIVD van de toezeggingen van de minister van Defensie op de aanbevelingen van de Commissie gedaan in de eerste 13 onderzoeksrapporten met betrekking tot de MIVD. Dit rapport is in zijn geheel openbaar. Van de inhoud van het toezichtsrapport heb ik met genoegen kennisgenomen. Ik kan mij vinden in de inhoud van het rapport.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

E. van Middelkoop