Brief aan de Tweede Kamer over klokkenluiden en registratie integriteitsschendingen

In april van dit jaar is de Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar aanleiding van het evaluatierapport heeft minister Ter Horst de Tweede Kamer op 22 mei jl. een brief gezonden, waarin onder meer een concreet actieplan ter bevordering van het melden van misstanden en verdere bescherming van de klokkenluiders voor de sectoren Rijk en Politie is aangekondigd. Over de brief heeft een Algemeen Overleg plaatsgevonden waarbij de motie Heijnen en de motie De Pater-van der Meer zijn aangenomen.

In deze brief worden - grotendeels reeds ingezette - acties met betrekking tot het melden van misstanden in de sectoren Rijk en Politie opgesomd. Daarnaast informeert minister Ter Horst de Tweede Kamer over de wijze waarop vervolg wordt gegeven aan beide voornoemde moties. Dit mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Justitie.

Tot slot wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuw instrument in het integriteitsbeleid in de publieke sector, te weten een landelijk model voor het uniform registreren van integriteitsschendingen.