Kabinet steunt gedachte landelijk meldpunt voor klokkenluiders

Het kabinet is positief over één centraal onafhankelijk meldpunt, waar zowel werknemers in de publieke als in de private sector een vermoeden van een misstand kunnen melden. Dat staat in de brief over klokkenluiden en registratie van integriteitschendingen die minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De Tweede Kamer heeft eerder om een centraal meldpunt voor klokkenluiders gevraagd. Het kabinet heeft aan de sociale partners in de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid gevraagd uiterlijk medio februari 2009 hierover te adviseren.

Minister Ter Horst kondigt ook een nieuwe regeling aan voor klokkenluiders bij het rijk, de politie en defensie. De nieuwe regeling voorziet in een uitbreiding van de kring van mensen die gerechtigd zijn om een melding te doen met onder anderen gewezen ambtenaren en uitzendkrachten. Ook wordt de definitie van het begrip misstand aangepast, zodat over meer zaken kan worden gemeld. Bovendien wordt het mogelijk om vertrouwelijk te kunnen melden. De regeling geeft in bepaalde gevallen aanspraak op compensatie van kosten voor juridische procedures als gevolg van een melding.

De transparantie rond integriteitsschendingen bij de overheid zal worden vergroot wanneer alle overheidsorganisaties de afhandeling van (vermoedens van) integriteitsschendingen op uniforme wijze registreren. Het ministerie van BZK gaat samen met VNG, IPO, UvW en de sector politie overheidsorganisaties stimuleren om volgens een landelijk model voor de registratie van integriteitsschendingen te werken. Het rijk zal per 1 januari 2009 registreren volgens het landelijk model.